lördag 16 juni 2012

ÄR KVOTERING LÖSNINGEN?


Kommer verkligen jämställdhet att bli en valfråga? Personligen skulle jag välkomna detta. Men jag misstänker att socialdemokraterna kommer låta sig nöja med det beskedliga kravet på kvotering till bolagsstyrelser.

Varför inte lika väl kvotering av anställning som professor på universitet och högskolor? Idag är bara knappt 25% av professorerna kvinnor. Andelen ökar visserligen men det går långsamt.
Vi är många som kan känna frustration över att det går så långsamt att uppnå verklig jämställdhet. Även jag kan också känna sympati för krav på kvotering.

Dessvärre är detta bara yta - fernissa. I sak gör inte en bolagsstyrelsekvotering mycket för jämställdhet. Kanske det inte ens är en symbolfråga. Bristen på kvinnlig representation är i stället ett symptom på något annat.

Det är ett symptom på ojämställdhet inte bara inom näringslivet utan också inom hemmet och i samhället i övrigt. Basen för rekrytering till styrelserna finns bland kvinnor på chefspositioner med resultatansvar. Men andelen kvinnliga företagare i Sverige är bland de lägsta i Europa, bara en dryg fjärdedel. Hur kan det vara så?

Kan det kanske hänga ihop med att deltagande i arbetslivet inte är jämställt för att tid som ägnas åt hem och barn inte är jämställt? Det kanske också hänger ihop med att yrkesvalen fortfarande är mycket könsbundna. Och det i sin tur hänger ihop med samhällets uttalade eller underförstådda förväntningar på val som enskilde skall göra. Kvinnans (ofta) lägre lön gör det mest ekonomiskt fördelaktigt för familjen att överlåta ansvar för hem och barn till henne.

Att göra kvotering av bolagsstyrelser till en valfråga ger åtminstone en liten puff i rätt riktning men inte så mycket mer.
Jämställdhetsarbete  är i grunden långsiktigt. Jämställdhetsarbete måste syfta till att ändra strukturer och attityder.
Kom igen alla partier med förslag med lite bredsida.

Anita Afzelius-Alm, fp

ers kommunstyrelsen i Skara

onsdag 13 juni 2012

...OCH DEN BERUSANDE FRAMTID ÄR VÅR...


Det är dags för studentfirande och många ser framemot ett ljuvligt sommarlov utan krav på prestationer och andra har uppenbarligen bara berusningen som mål.Visst skulle det kunna vara inspirerande för oss Skarabor att stå där på trottoaren och se lyckliga studenter åka förbi. 

Men ack vad vi bedrar oss. Den ena studenten fullare än den andra. Flickor och pojkar lika eländigt aspackade ljudligt skränande med pavan i hand. Musikanläggning på en ljudnivå som inte finns så att fönsterrutor skallrar i hela innerstan.

Vad har det blivit att de stolta traditionerna i Skolstaden Skara med MV: aktiviteter  vid Viktoriasjön när allt grusas och förstörs av öl och sprit på ett lastbilsflak i centrum.

Har jag missat något?  Står verkligen föräldrarna där stolta och beundrar sina barn när de raglar omkring skrikande på lastbilsflaken. Hur kan föräldrar tillåta detta? Är det kanske de som köper ut på Systemet??  

Nu är detta inte bara ett problem i Skolstaden Skara.  Tyvärr förekommer det i de flesta städer med studentfirande.

Jag förstår att man i kommunen jobbar med frågan. Det är bara att hoppas att resultatet visar sig snart. Inte ska man behöva åka ut i skogen för att slippa höra och se eländet. 

 Djäknar! Gör studentfirande till en fest som ni kan vara stolta över och minnas i all framtid!


Kalle Bynkefredag 8 juni 2012

VAD ÄR SOCIALLIBERALISM?


EN SOCIALLIBERAL TYCKER
En del undrar vad jag menar med ”socialliberal” i rubriken på min blogg. Här är en definition av detta begrepp som för mig är centralt i Folkpartiets politik. Så här beskriver vi socialliberalismen på Folkpartiet i Skaras hemsida:
”Liberalismen är den bärande politiska idén inom Folkpartiet.
Liberalismen innebär att man hävdar den enskilde individens frihet – från förtryck av staten, kyrkan, kollektiv och andra auktoriteter – men också att man betonar individens möjligheter att utvecklas och forma sin egen tillvaro. Folkpartiet är därför ett frihetsparti som värnar den enskildes integritet.
Individens valfrihet i alla lägen är central för Folkpartiet.
Folkpartiet bejakar också marknadsekonomins principer, något som den tidiga liberalismen kämpade för - i motsats till skråtänkande, branschstöd och tullmurar.
Folkpartiet är för republik som statsskick, och att det offentliga samhället ska vara konfessionslöst.
Folkpartiet var först i Sverige att driva på för allmän rösträtt både för män och kvinnor.
I Sverige står Folkpartiet för begreppet ”socialliberalism”, som innebär att vi kombinerar kravet på individens frihet med kravet på social rättvisa och omsorg om de utsatta. Fri ekonomi med socialt ansvar är bäst.
Den enskilda individens rättigheter och integritet måste alltså kombineras med att samhället garanterar att medborgarna har rätt till utbildning, sjukvård och social omvårdnad så att ingen far illa.
I Skara ingår Folkpartiet i en allians tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. I vår allians arbetar Folkpartiet för att våra socialliberala grundidéer omsätts i konkreta beslut som kommunens medborgare får glädje av.”
Jag anser själv att Folkpartiet befinner sig i den politiska mitten, och jag ser gärna breda politiska samarbeten i viktiga framtidsfrågor.
Jan-Erik Augustsson   (FP)    Jan-erik.augussson@telia.com

torsdag 7 juni 2012

ÄR ÖKANDE FOLKMÄNGD TROVÄRDIGT?


EN SOCIALLIBERAL TYCKER

ÄR ÖKANDE FOLKMÄNGD TROVÄRDIGT?


Tidningen ”Dagens Samhälle” som ges ut av Sveriges kommuner och landsting hade nyligen en intressant artikel (nr.21-2012 sid.14-15) där man granskade många kommuners orealistiska befolkningsmål. Det verkar som om många kommuner systematiskt överdriver den egna befolkningsökningen i sina långsiktiga prognoser, trots att alla fakta pekar på motsatsen – en krympande befolkning. Skara kommun verkar tyvärr ingå i denna stora grupp av kommuner som medvetet vilseleder medborgarna om framtiden.I Skara kommuns ”Planeringsförutsättningar inför budget 2013 - Politiska ledningens inledning” står det att ”Som utgångspunkt för antaganden om befolkning ligger befolkningsstatistik från KIR (kommuninvånarregistret) 2012. Budget för 2012 bygger på 18 290 invånare. Budget för 2013 är antagandet 18 220 invånare. Vi antar därefter en ökning på 25 personer per år 2014-2015. Budgeten beräknas på följande invånarantal; 2014 med 18 245 invånare och 2015 med 18 270 invånare.”

Denna prognos är inte trovärdig. På kommunens egen hemsida finns statistik över folkmängdens utveckling sedan 2005. Faktum är att Skaras folkmängd har minskat stadigt sedan år 2006 då vi som mest hade 18595 invånare. Sedan dess har kommunens folkmängd minskat varje år och 2011 hade vi 18220 invånare. Skara tillhör nu den halva av Sverige som riskerar att tyna bort, medan starka grannkommuner växer.Varför befolkningen nu antas öka framöver är fullständigt obegripligt. Det finns inga som helst tecken som pekar i den riktningen. Inga beslut har tagits som kan åstadkomma detta. Det kan i bästa fall beskrivas som en from förhoppning eller drömmar - i värsta fall ett försök att bluffa om sanningen. Det är egentligen mera sannolikt att kommunens folkmängd fortsätter att minska, om vi inte nu tar rejäla politiska beslut för att öka kommunens attraktionskraft, så att fler flyttar hit och så att vi kan klara framtidens välfärd.I stället för orealistiska drömmar bör vi acceptera att Skara hamnat där vi är, och försöka bibehålla nuvarande folkmängd på ungefär 18200 personer. Sedan bör poltiken inriktas på att göra samhället attraktivt för dessa och stärka kommunens varumärke. I framtiden kanske det visar sig att mindre kommuner som Skara ändå kan hävda sig med kvalitativa värden.
Jan-Erik Augustsson (FP)

Jan-erik.augustsson@telia.comlördag 2 juni 2012

BYGG ATTRAKTIVA BOSTÄDER I SKARA OCH VARNHEM


EN SOCIALLIBERAL TYCKER

Bygg attraktiva hyresbostäder i Skara och Varnhem
Många människor söker idag efter attraktiva hyresbostäder. Detta gäller inte minst äldre som vill lämna sina stora villor, t.ex. på Skaraberg och i ytterområdena. Befintliga lägenheter är ofta för små eller tråkiga och saknar uteplatser. Jag menar att det behövs fler hyresrätter, gärna lite påkostade och med större attraktionskraft – ett boende som kan tillgodose villaägares behov.
Våra grannkommuner Skövde och Lidköping nu bygger nytt och attraktivt i sina stadskärnor, och risken är att Skara tappar invånare som hellre flyttar dit om vi inte gör något.
I Skara har vi haft flera decennier av ensidig satsning på villabyggande, både på Skaraberg och i småorterna. Det räcker inte - det behövs nu något annat också.
Här är det läge för lite självkritik. Den borgerliga alliansen har faktiskt inte lyckats få igång byggande av hyresrätter. Jag sitter själv i samhällsbyggnadsnämnden och är alltså lite medskyldig.
Det kommunala bostadsbolaget Centrumbostäder är vårt instrument för att bygga bostäder. Centrum-bostäders nyligen byggda ”Domprostebyn” är ett gott exempel på den typ av bostäder som behövs. Området är byggt i två etapper, bara hyresrätter, alla med uteplats i markplan. De är mycket populära. Mer sådant skulle behövas.
Varför inte bygga bostäder på den stora ytan bakom Willys, som idag är parkering? Det är obegripligt att en så stor, central kvartersmark får användas som bilparkering. Här skulle kunna rymmas en tät bebyggelse med s.k. ”stadsradhus” i 2-3 våningar och med uteplatser och terrasser. Se ett fint exempel på detta i Borås som deras kommunala bostadsbolag byggt.
Någon kanske invänder att fastighetsägarna säger att de har svårt att hyra ut befintliga lägenheter. Men det beror kanske på att det är fel sorts lägenheter, som inte är tillräckligt attraktiva?
Även i Varnhem behövs attraktiva hyresrätter. Detta är en ort där många vill bo kvar, även om de lämnar sin villa, med bra kommunikationer till Skara och Skövde, och med höga natur- och kulturvärden. Jag tycker att det är ett misslyckande att inte Centrumbostäder kommer till skott med byggande i Varnhem.
Kommunen är ägare till Centrumbostäder och det behövs kanske ett tydligare ägardirektiv till Centrumbostäder om detta.
Sedan kan gärna Alliansen ta ett gemensamt initiativ i frågan, och visa större handlingskraft. Bygger vi fler attraktiva bostäder så vill flera flytta till kommunen, vilket i sin tur ökar underlaget för handel m.m. Detta är ett sätt att skapa ny dynamik staden, och det är ett sätt att vända en nedåtgående spiral. Vi måste våga satsa oss ur en kris.


Jan-Erik Augustsson (FP)fredag 1 juni 2012

FOLKPARTIET MÅSTE BLI TYDLIGARE I KLIMATPOLITIKEN
Folkpartiet måste bli tydligare i klimatpolitiken

Den 30 november 2008 hade Folkpartiets dåvarande klimat- och energipolitiske talesman Carl B Hamilton en uppmärksammad artikel i DN med rubriken ”Skrota satsningen på mer vindkraft”. Inledningen till artikeln löd som följer: ”För att nå Energimyndighetens mål för utbyggd vindkraft år 2020 krävs enorma ekonomiska och miljöskadliga satsningar. Totalt skulle den påtvingade kostnadsökningen för elkonsumenterna bli allra minst 175 miljarder kronor men sannolikt långt över 200 miljarder.” Efter Alliansens beslut den 5 februari 2009 att ta bort avvecklingslagen för den svenska kärnkraften är det bara Maud Olofssons som gett uttryck för Alliansens energipolitik och den har gått ut på en ensidig utbyggnad av vindkraften. Om kärnkraften har hon sagt att den är en parentes i den svenska energipolitiken. Energimyndigheten och inte minst deras förre GD har ensidigt argumenterat för vindkraft och mot kärnkraft. De nya C- ministrarna för näring, miljö och energi har inte bidragit med något tänkvärt. Om man bara håller sig till energidebatten undrar man om Folkpartiet existerar längre.

Eftersom vi börjar närma oss 2014 och ett nytt val har de övriga småpartierna i Alliansen börjat ge uttryck för  vad de anser själva. Om nu Hamiltons artikel 2008 återspeglar Folkpartiets verkliga tyckande måste man ta upp den tråden igen. Sedan 2008 har det tillkommit nya fakta i energifrågan. Professor Johan Rockström har i artiklar i Nature och i Ecology and Society skrivit om 9 planetariska gränser som vi måste hålla oss inom om vår planet skall bli beboelig på längre sikt. Mark Lynas har i boken Guds utvalda art utvecklat Rockströms tankar. När det gäller koldioxiden har vi redan överskridit gränsen. Vi har nu en koldioxidhalt på 393 ppm. Vi måste ner under 350 säger forskarna. Skall detta bli möjligt måste all eldning med kol, olja och gas upphöra. I boken Drivmedel och vatten har J-G Hemming och undertecknad återgett nobelpristagaren George A Olahs tes om att ersätta eldningen av de fossila kolen med CCR (Carbon dioxide Capture and Recycling) som innebär att vi fångar upp kolet i den koldioxid som skorstenarna spyr ut och i förlängningen från atmosfärens koldioxid och förenar den med väte för produktion av metanol eller DME (dimetyleter) som kan ersätta all bensin och dieselolja som vi använder i trafiken. Vätet får man genom elektrolys av vatten och för det krävs det energi i ganska stora mängder. Vi måste självklart ersätta den energi som fanns i de kolprodukter vi inte längre vill använda. I vår bok har Hemming och undertecknat beräknat att vi behöver ett tillskott av el med 50 % eller 70 TWh per år för att ge Sverige en fossilfri trafik 2030. Om vi ger industrin klartecken om att kärnkraft blir tillåten även efter 2014 öppnar vi upp för ett sådant tillskott till den svenska elproduktionen.

Vi har i landet mer än 2000 vindkraftverk och alldeles nyligen har Annika Helker i våra tidningar ivrat för att vi i Sverige måste bygga ytterligare 3000 jättestora vindkraftverk. För vår del är det mest aktuella projektet med sex jättestora vindkraftverk på Nordbillingen. Vallebygdens energi ligger bakom. De kommer att synas över stora delar av Västergötland, de kommer att ligga mitt under fågelsträcket från Hornborgasjön norrut där tiotusentals fåglar passerar varje år. Området gränsar till välkända turistleder som pilgrimsleden och motionsspåret på Nordbillingen. Det tyngst vägande skälet mot denna satsning gäller miljön generellt. I Mark Lynas bok är gränsen för markanvändning en av de nio områden där vi måste sätta gränser. Vi får inte i onödan exploatera mark som fortfarande är någorlunda oanvänd. Det har diskuterats att hela Billingen skulle bli ett världsarv. Nu hotar Billingen att bli ett industriområde. En sämre gåva till våra barn och barnbarn är svår att tänka sig.

Nu äntligen till slutsatsen. Folkpartiet måste vakna och bli en aktiv aktör på miljöområdet både lokalt och på riksnivå. Börja med att läsa Mark Lynas bok. Fortsätt gärna med Drivmedel av koldioxid och vatten eller Vindkraften – är den värd sitt pris? Alla finns på Adlibris för en billig peng. Jag tycker att Johan Rockströms 9 planetariska gränser skall bli basen för Folkpartiets miljöpolitik.

Bengt Lindhé
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80