fredag 24 november 2017

WMO GREENHOUSE GAS BULLETIN No 13/2017-10-30


Översättning av J-G Hemming

Hastighetens ökning för koldioxid (CO2) i atmosfären har under senaste 70 år varit nästan 100 gånger större än den var under vår hittills sista istid. Så långt man kan se av direkt- och proxy-observationer har så abrupta förändringar av atmosfärens CO2 -halter aldrig tidigare förekommit. Figuren till vänster visar atmosfärens halt av CO2 under senaste istid, och figuren till höger visar nutida atmosfäriska CO2 -innehåll. Den smala grå ytan på vänstra figuren i form av en vertikal linje motsvarar en lika lång period om 70 år som visas på högra figuren för våra dagar. En snabb ökning av atmosfäriska halter av CO2 och andra växthusgaser (GHGs) har potential att initiera oförutsägbara förändringar i klimatsystemet, som leder till allvarliga ekologiska och ekonomiska rubbningar. WMOs Global Atmospheric Watch (GAW, global atmosfärisk övervakning) har ett program som registrerar GHGs förändringar och därmed tidigt kan varna genom att upptäcka förändringar i de nyckeltal som driver klimatförändring.

Ökande befolkning, intensifierat jordbruk, ökad arealanvändning och avskogning, industrialisering med åtföljande ökad användning av fossila energikällor har alla samverkat till ökad atmosfäriskt överflöd av GHG under den industriella era, som började 1750. CO2 -emissioner från mänskliga aktiviteter nådde nya rekordnivåer år 2016. Trots att senaste uppskattning från the Global Carbon Project (http://globalcarbonbudget2016.org/) visar att dessa ökningar på år-till-år-basis har minskat och även nått en platå. Dessa emissioner tillsammans med naturliga emissioner åren 2015 och 2016 relaterade till El Nino, har bidragit till den rekordhöga ökning av halten CO2 i atmosfären, som nätverket WMO GAW registrerat och som ytterligare driver på klimatet. Denna ständiga ökning i koncentrationen av GHG i atmosfären som observerats sedan 1970 stämmer med under samma period observerad ökning av globala medeltemperaturer med rekordhögt år 2016, som WMO rapporterat om i WMOs tillståndet för det globala klimatet.

Som fortsättning på denna bulletin visar, så har under senaste ca 800 000 år den förindustriella atmosfäriska CO2 -halten stannat under 280 ppm oavsett glaciala eller interglaciala cykler. Men den har år 2016 stigit till det globala genomsnittet 403,3 ppm. Av senaste noggranna studier av isborrkärnor framgår att förändringarna av halten CO2 aldrig gått snabbare än under de senaste 150 åren. Naturliga förändringar av istiders CO2 har alltid föregått motsvarande temperaturförändringar. Geologiska undersökningar visar att nuvarande CO2 -nivåer motsvarar ett ”jämvikts”-klimat som senast fanns i mitten av Pliocen (3-5 miljoner år sedan) med ett klimat som var 2-3 grader varmare. Då smälte istäckena på Grönland och västra Antarktis. Även en del av östra Antarktis is smälte, vilket allt ledde till en havsnivå som var 10-20 m högre än dagens.

Ju längre vi väntar med att uppfylla Paris Agreement, desto större insats kommer att krävas och desto mer drastisk (och dyr) kommer den nödvändiga framtida emissionsreduktionen att bli för att hålla klimatförändringen inom kritiska gränser.