torsdag 14 februari 2013

NYA ASPEKTER PÅ KVALITETEN PÅ VÄLFÄRDSTJÄNSTER INOM ÄLDREOMSORG


NYA ASPEKTER PÅ KVALITETEN PÅ VÄLFÄRDSTJÄNSTER INOM ÄLDREOMSORG
En ny studie från Almega och Svenskt Näringsliv visar att det finns stora möjligheter att stärka kvaliteten i äldreomsorgen genom bättre upphandlingar (”Hur värderar kommuner kvalitet vid upphandling av särskilt boende?”, Almega 2013).

Studien handlar specifikt om upphandling av särskilt boende. Men resonemanget kan också gälla mera generellt för kommunernas utförande av välfärdstjänster, inte minst hemtjänst där Skara nu inför möjlighet till eget val enligt LOV. LOV betyder ”lagen om valfrihetssystem” och innebär en rätt för den enskilde gamle att kunna välja vem som skall utföra tjänsterna (kommunen eller enskild utförare). Studien visar tydligt att det generellt i kommunsverige finns ett allför byråkratiskt sätt att bedöma välfärdstjänster.

Kvalitet är en central fråga i äldreomsorgen, och en fråga som i högsta grad är aktuell. Begreppet kvalitet kan innefatta många olika aspekter. Om vi bortser från rent medicinsk kvalitet, som är förhållandevis lätt att kontrollera, så kvarstår både den upplevda kvaliteten och någon slags objektiv nyttighetsaspekt.

I studien påpekar man att kommuner tenderar att lägga större vikt vid ledningssystem och kvalitetsprogram än faktiskt utfall. Det man saknar är dels incitament för att uppmuntra en fortsatt utveckling av kvaliteten under pågående avtalstid men också ett intresse att undersöka levererad kvalitet och inte bara ord om kvalitet. Nya utvärderingsmodeller måste utvecklas, inte minst som stimulerar kvalitet.

Det behöver kanske påpekas att LOV faktiskt ger den enskilde medborgaren möjlighet att också välja bort ”utförare”, som man upplever brister i något avseende. Det kan då givetvis gälla både kommunal och extern utförare. Det är den enskilde människans uppfattning som gäller. Att den aktuelle utföraren inte anser sig ha gjort något fel spelar ingen roll. Gillar man inte väljer man bort och gör ett nytt val.

Att äldres krav och förväntningar tycks öka är positivt och driver på kvalitetsutveckling. Socialtjänstlagen (2001:453) betonar också kravet att äldre människor skall få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Då måste vi också ge de gamla en reell möjlighet till inflytande över vård och service.

Att på detta sätt kunna välja bland olika utförare är en ny frihet för skaraborna. Man kan tycka att möjligheten att välja bort ett företag (eller för all del kommunen) som utförare skulle garantera att verksamheten håller hög kvalitet. Det räcker dock inte för att säkra nivån på tjänsterna. Fortfarande måste uppföljningar göras. Förutom kontroll före uppstart av ny verksamhet i vår kommun är det viktigt att med jämna mellanrum kolla att kvalitetsnivåerna fortsatt är mycket bra både i kommunal och enskild verksamhet. Eftersträvansvärt är naturligtvis att man utvecklar sin verksamhet mot högre kvalitet.

När Skara kommun nu inför hemtjänst enligt LOV, så är det alltså viktigt att trycka på kvalitetsaspekten och uppföljningen. Under rubriken ”Kundval inom hemvården” finns en lång lista på kvalitetskrav som ska tillgodoses. Det kan vara mycket svårt att på förhand fånga in alla aspekter på kvalitet. Risken är att man trots den långa listan förbiser något. Vi tycker det är utmärkt att vårdtagarnas ”nöjdhet” fortsättningsvis får spela en tyngre roll .

Detta är en reform med tydlig liberal profil. För skarabornas skull hoppas vi att introduktionen av valfriheten inom hemtjänsten går som planerat och att verksamheten succesivt hittar former att kvalitetsutvecklas.


Jan-Erik Augustsson (FP)
Anita Afzelius-Alm (FP)