fredag 7 februari 2014

TILLVÄXT, ENERGI OCH FOSSILFRIHET PÅ VÄG


Net Energy Cliff av Mearnes publicerad 2008 på Theoildrum.com*
Ekonomisk tillväxt enligt NE: Ökning över tid av produktionen av varor och tjänster i ett land, bruttonationalprodukten (BNP). Ekonomisk tillväxt har till och från förekommit i alla tider starkt sammankopplad med ett lands tillgång till energi (t ex Hollands storhetstid på 1600-talet). Fenomenet global varaktig ekonomisk tillväxt, som världen upplevt sedan två sekler, har som förutsättning haft den ändliga och billiga fossila energi (kol, olja, naturgas), som förbrukats i sådan rasande takt, att den inte är så billig längre. Vidare ska fossilen överges på grund av alla dess negativa följder ifråga om miljö, hälsa, klimat, … Hur går det då med tillväxten, om den ska ersättas av så kallad förnybar energi?

The Net Energy Cliff illustrerar svårigheterna. Den digra utredningen SOU 2013:84 Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik på över 1 000 sidor ger ingen lösning. Den avhandlar bara två fossilfria alternativ – biodrivmedel och el. Som framgår av figuren är det tveksamt om biodrivmedel i vårt klimat överhuvudtaget går runt. I ärliga livscykelanalyser ska biodrivmedlen också ersätta dieseln i gruvornas maskiner, malmtransport till stålverk och vidareförädling där, vidaretransport till maskinfabriker och all bearbetning där samt bilars, maskiners, traktorers ofta världsomspännande resor innan de når de jord- och skogsbrukare som ska använda dem i dagens helmekaniserade jord- och skogsbruk. Man får osökt Stockholms ångmaskinsdrivna ristugg under slutet av första världskriget i tankarna. Den fungerade utmärkt, konsumerade all flis den producerade plus att man fick köra en 
massa kol till pannan.

Figuren visar också att förnybar el från sol&vind ligger betydligt tryggare ovanför stupet än vad biodrivmedlen gör. Sveriges nordliga läge gör dock att solel inte är någon höjdare jämfört med bättre latituder. Tyvärr har figuren missat vattenkraft, som är Sveriges förnybara guldägg. SOU 2013:84 förbigår med tystnad att de två alternativ man pekar på (biodrivmedel och el) överhuvudtaget inte klarar betinget till 2030.

Det måste till ett tredje alternativ. Jag anser att det finns ett sådant, nämligen att fånga in koldioxid i våra största utsläppsindustrier och att hydrera denna koldioxid med väte till metanol. Den syntesen är inte längre något problem. Hela kruxet är att sönderdela vatten med fossilfri energi för att få loss vätet till denna syntes.


J-G Hemming


*Grafen Net Energy Cliff av Mearnes publicerad 2008 på Theoildrum.com
Lodrät axel anger % av utvunnen energi som kommer samhället till nytta.
Med andra ord: Nettoenergi=Utvunnen energi minus Insatt energi.
Vågrät axel anger Energy Return on Energy Invested.
Med andra ord: ERoOI=Utvunnen energi dividerad med Insatt energi.

Två exempel underlättar förståelsen:
1) Av den mest lättåtkomliga oljan kommer 98 % av insatt energi till samhällsnyttig användning (längst upp till vänster) – bara 2 % behövs för att utvinna den.

I detta fall alltså Nettoenergi 100-2=98% och ERoEI 100/2=50.


2) ”ERoEI som är nödvändig för att nuvarande industriella civilisation ska vara uthållig” (stora raka pilen) ligger på ERoEI 10, nettoenergi 85%. Det är tänkvärt och illavarslande att så mycket av det vi idag debatterar och sätter enorma resurser på ligger nedanför det ”stupet”.VAD ÄR ELCERTIFIKAT?

www.svenskenergi.se
Systemet med elcertifikat är ett marknadsbaserat styrmedel för förnybar elproduktion som infördes 2003. Följande energikällor berättigar till elcertifikat: vindkraft, solenergi, vågenergi, geotermisk energi (den underjordiska värmen), biobränslen, småskalig vattenkraft samt torv i kraftvärmeverk. Under det senaste året har till ersättningen per kWh till producenterna av förnybart uppgått till c:a 20 öre per kWh utöver det dagsaktuella marknadspriset. Anläggningar som tagits i bruk efter 2003 har rätt till elcertifikat i 15 år. Hittills är det den biomassebaserade elen (ex svartlutsförgasning), som fått mest pengar. Finansieringen sker genom att 14,2 % (kallas kvotnivå, varierar mellan år) av all producerad el belastas med en elcertifikatkostnad. 2009 blev påslaget 7,3 öre per kWh för oss vanliga elkonsumenter. I år ligger det sannolikt några ören lägre.
  
Under hösten 2013 fick vattenkraftverken c:a 30 öre per kWh. Vindkraftproducenterna fick runt 50 öre tack vare de 20 örena i elcertifikat. Kärnkraftproducenterna betalar en skatt på 5 öre per kWh som ingen annan betalar och dom fick följaktligen 25 öre per kWh eller hälften mot vindkraftproducenterna. Trots de 50 örena är det många vindkraftverk som inte lönar sig. I dagarna har det därför kommit ett förslag att öka stödet till vind- och solkraft. Hur det ser ut tar vi nästa gång.

Bengt Lindhé
____________________________________
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80


måndag 3 februari 2014

LÅT OSS SLIPPA HATTIG ENERGIPOLITIK!
Den offentligt accepterade sanningen är att vi måste reducera mänsklighetens CO2-utsläpp så att temperaturstegringen inte överstiger 2 grader. Sveriges utsläpp under 2011 uppgick till 44,9 miljoner ton. Detta utgör 1,43 promille av de globala utsläppen på 31 342 miljoner ton. 32,5 % hänför sig till inrikes transporter som m.a.o. står för 14,6 miljoner ton eller 0,47 promille av de globala CO2 utsläppen. De globala utsläppen förväntas bli fördubblade till 2030. Med en oförändrad svensk trafik blir andelen då runt 0,3 promille. För den globala temperaturen är dessa 0,3 promille helt ointressanta.

De flesta tycker nog liksom vår regering att vi skall ha en fossilfri trafik 2030. Det finns redan förändringar på gång helt utan politisk påverkan. Metanol och DME (dimetyleter) kan framställas helt utan fossila källor. Volvo satsar på DME i sina tunga lastbilar. Det finns redan 10 sådana lastbilar som nu gått en miljon kilometer. Vi har fyra tankställen för DME i Sverige. Volvo planerar en marknadsföring av DME-lastbilar i USA. I en framtidsvision för någon månad sedan trodde volvochefen Olof Persson att våra svenska bussar skulle gå på DME 2030. På den marina sidan har det hänt ännu större saker. Stena Scanrail mellan Göteborg och Fredrikshamn bunkrar metanol som konverteras till DME. Stena Germanica på routen Göteborg-Kiel kommer under 2014 att byggas om till metanol. Skärpta regler för svavelutsläpp för fartygen talar för metanol/DME som inte släpper ut något svavel alls.

Den allmänna uppfattningen att de fossila bränslena måste bort gör att vi sannolikt kommer långt på den vägen helt utan politiska beslut. Mot den bakgrunden gör man stora ögon när man ser SOU 2013:84 som avlämnades till Anna-Karin Hatt i december 2013. Den har rubriken Fossilfrihet på väg. 9 utredare som till sin hjälp haft 23 sakkunniga och 60 experter har fått ihop mer än 1000 sidor som sannolikt mycket få svenskar överhuvudtaget orkar igenom. Själv har jag försökt få en uppfattning om innehållet genom att läsa 60 sidor innehållsförteckning och sammanfattning. DME och metanol nämns bara enstaka gånger på de 60 sidorna. De ovan nämnda 0,3 promillena finns inte med överhuvudtaget. Däremot står det mycket om alla de skatter och pålagor för olika typer av fordon som måste till för att regeringens intentioner skall kunna realiseras. Bonus-malus system står det mycket om. Piska och morot kan man gissa att det betyder men begreppet finns inte förklarat vare sig i Ne eller Wikipedia. Utredningen kostar 522 kronor på Fritzes förlag. Hur mycket själva utredandet kostat har jag inte sett någon uppgift om men det är uppenbart att det handlar om miljoner.

Jag har ambitionen att hålla mig uppdaterad på energiområdet. Med möda har jag lärt mig hur elcertifikaten fungerar. Det handlar om subventioner till sol- och vindkraft. Jag skall försöka få en inblick i den senaste påbyggnaden av detta stöd som kan ge entreprenörerna på området tusenlappar mer om året på vår bekostnad. De flesta i min bekantskapskrets vet inte ens om vad elcertifikat är för något. Min enkla fundering är om inte hela energisidan skulle må mycket bättre om vi slapp de politiska ingreppen. Att ha system som bara specialisterna och de ansvariga politikerna (om dom nu är det) är insatta i känns inte bra.


Bengt Lindhé
_____________________________
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80