måndag 26 januari 2015

NY GTL TRUMF FÖR METANOL

Naturgas som facklas mellan två oljepumpar i North Dakota.
Här saknas ofta pipelines som kan ta hand om den värdefulla
naturgasen, varför den facklas till ingen nytta.
Tidigare på bloggen har jag beskrivit George Olah’s genombrott, att med en enkel kemisk process förvandla den svårhanterliga gasen metan till den lätthanterliga vätskan metanol. GTL (Gas To Liquid) är framtid, eftersom vi redan har både infrastruktur och fordon för flytande drivmedel. Populärt kan man säga Olah lyckats med den gamla drömmen att bara peta in en syreatom (O) i metanmolekylen (CH4) och på så sätt få metanol (CH3OH).

Globalt gör det sig redan tillkänna i form av metanolfabriker för att slippa det enorma energislöseri det är att fackla gasen vid nya olje- och gaskällor. Gasen facklas om det inte redan finns pipeline inom räckhåll. Att bara släppa ut gasen är från miljösynpunkt förkastligt, eftersom gasen metan är 28 gånger värre än CO2 som växthusgas. Varje metanolfabrik som gör metanol av sådan metan är alltså win-win i energi och miljö.

Metanol av metan kommer på sikt att såga nuvarande komplicerade och dyra gashantering med kyla (LNG, Liquid Natural Gas) eller CNG (Compressed Natural Gas). Exempel i riktigt stor skala är att Kina har planer på att i Mexikanska Golfen investera i mega-mega-metanolfabriker i Texas eller Lousiana, som var och en gör 3,6 miljoner ton metanol/år av nu billig naturgas i USA. Liknande planer finns i nordvästra USA nära Stilla Havs-kusten. Metanolen kan sedan skeppas till Kina i enkla tankers mycket billigare än nu förhärskande komplicerade och dyra LNG-tankers. Man slipper inte bara dem utan också de likaledes komplicerade och dyra anläggningarna för LNG i både utskeppnings- och mottagningshamnar.

Trots dessa fakta fortsätter Energigas Sverige sin propaganda för gasfordon och dito mackar. I dagens infosamhälle borde fiaskot med Facit för fyrtio år sedan inte behöva upprepas. Då vaknade man för sent och stupade på kuppen.J-G Hemming

CO2 UTSLÄPP OCH GASIMPORT EFTER REGERINGENS KÄRNKRAFTBESLUT

Bild från Der Spiegel
Grundpriset på el den gångna hösten har legat på omkring 30 öre per kWh. Kärnkraftverken har bara fått 25 öre eftersom de betalar en skatt som ingen annan betalar. Tack vare elcertifikaten har vindkraftverken fått runt 50 öre eller dubbelt upp jämfört med kärnkraftverken.

Första veckan i oktober 2014 enades S och MP att lägga ytterligare skatt på den el som kärnkraftverken producerar.

För att slutgiltigt på död på den svenska kärnkraften har regeringen nyligen beslutat stoppa alla förberedelser för att kunna ersätta de 10 kärnkraftverk vi nu har när deras tid är ute. Vad händer om dessa huvudlösa beslut inte bryts upp innan det är för sent?

Vi har i dag 10 kärnkraftverk i Sverige som 2013 var den störste elproducenten med 63,6 TWh följt av vattenkraftens 60,9 TWh. Vindkraftens c:a 2000 kraftverk stod för 9,8 TWh. Låt oss börja med vanlig reguladetri.

Skall kärnkraften 63,3 TWh ersättas med vindkraft skulle vi behöva 12000 vindkraftverk om vi bara tänker på producerad elmängd. Dessvärre kan man inte räkna på det sättet.

Svenska Kraftnät som ser till att vi har el även under vindstilla vinterdagar vet att bara 6 procent av den effekt som vindkraftverken sitter inne med är tillgänglig under 90 % av årets timmar. De 6 procenten kallas effektvärde. Även med 12000 vindkraftverk skulle vi inte utan kärnkraft vara självförsörjande med el. Inte nog med det.

Det är vattenkraften som reglerar den mycket hoppiga tillgången till el från landets vindkraftverk. Vetenskapsakademien har beräknat att vår vattenkraft bara orkar reglera svängningarna från vindkraften upp till en årlig vindkraftproduktion på 10 TWh.

Vi har precis passerat den gränsen. Med en överdimensionerad vindkraft måste man i vissa lägen till och med betala för att leverera den el som produceras när det blåser rejält. 

Alternativen till kärnkraft som baskraft är kol, olja och gas. Gasen är det alternativ som producerar minst koldioxid per energienhet. Vattenfalls nye VD Magnus Hall intervjuades i DN den 3 oktober 2014.

Han anger där att gaskraft är ett alternativ till kärnkraft som dessutom är billigare att bygga men de rörliga kostnaderna i form av gasköp kulle bli höga och påverka elprisets svängningar mer än vad vi är vana vid i dag.

Samtidigt skulle Sverige öka sina utsläpp av koldioxid med 40%.

Sverige har i dag en produktionsmix på elsidan som är nära nog idealisk vad gäller fördelning på vattenkraft, kärnkraft och förnybart. Det utbrända kärnbränslet kommer att kunna återanvändas i de former för kärnkraftproduktion som den internationella forskningen kommer att resultera i inom de närmaste decennierna, om inte i Sverige så blir det i andra länder.

Den extra skatten för evighetsförvaringen är politik och inget annat. Miljöpartiets energidrömmar som resulterar i gasinköp från Ryssland och en galopperande ökning av koldioxid har jag aldrig förstått. Ännu märkligare är socialdemokraternas eftergifter på den här punkten.


Bengt Lindhé
___________________________________________________
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-16680