tisdag 22 juli 2014

LITE MER KEMI OM KOL OCH METANOL


Bild från http://www4.liber.se
Grund     Kemisk        Atom-
Ämne      beteckning   vikt
Väte        H                1
Kol          C                12
Syre         O               16

Lite mer kemi om kol och metanol
Siffrorna ovan anger atomvikter för grundämnena väte, kol och syre. Förenklat kan man säga, att atomvikt är sortlös och anger hur mycket tyngre än väte ett grundämne är.

All biomassa innehåller grundämnet kol, byggstenen för liv som vi känner det. Detta kol har i nutid hamnat i biomassa via gröna växters kolsyreassimilation. När biomassa bränns på ett eller annat sätt blir detta kol till CO2 som återgår till atmosfär eller hav varifrån det kommit i nutid. Denna CO2 ingår i ett nutida kretslopp.

Däremot, när fossila bränslen bränns (sten/brunkol, olja och naturgas som alla är kolväten och viktmässigt därför huvudsakligen innehåller grundämnet kol) tillförs atmosfär och hav en CO2 som bands och gömdes i jordskorpan för hundratals miljoner år sedan. Därför stiger CO2 -halt i atmosfär och hav och ger de problem för klimat och miljö som vuxit till en ödesfråga för civilisationen.

Med hjälp av de enkla siffrorna i tabellen ovan kan mängden CO2 när en viss mängd C bränns lätt beräknas utgående från den enkla formeln för kols förbränning. I kemi försvinner ingenting när två ämnen reagerar med varandra. I detta fall frigörs den kemiska energi som finns hos ”föräldrarna” C och O men saknas hos ”barnet” CO2 , men det är en annan historia.


1 enhet C blir alltså 44/12≈3,7 enheter CO2 och de ca 9 miljarder ton fossil C som nu årligen bränns globalt blir 44/12 x 9 = 33 miljarder ton CO2. Det vore konstigt om inte atmosfär, hav, klimat och miljö påverkades av detta!

Vad göra? George Olah har ända sedan han fick Nobelpris i kemi 1994 föreslagit en metanolekonomi att ersätta nuvarande fossilekonomi. Där går CO2 runt i ett antropogent (av människan skapat) kretslopp på motsvarande sätt som i naturens fotosyntes.

Fotosyntes: 6CO2        +6H2O+sol = (CH2O)6+12O
                Koldioxid   Vatten          Glukos     Syre

Metanolsyntes: CO2    +2H2O+energi=CH3OH+3O
                Koldioxid    Vatten            Metanol  Syre

Ett sådant paradigmskifte tar naturligtvis tid. När George Olah intervjuades av SVT under den stora konferensen Energy2050 i Stockholm oktober 2009 svarade han reportern med slutklämmen: ”Om jag blir ihågkommen av eftervärlden blir det inte för det jag fick Nobelpris för utan för metanolekonomin”.


J-G Hemming

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar