onsdag 19 april 2017

Liberala Seniorer/Nyhetsbrev/Barbro WesterholmNyhetsbrev 10


Stockholm 2017-04-10


Nätverket Liberala Seniorer


Hej!

Här de kommentarer till vårbudgeten som Kira Bergheden och Malin Strid i vårt kansli tagit fram.
Först Kira Berghedens kommentar. 

Regeringens verklighetsbild

”Allt fler i arbetsför ålder står till arbets-marknadens förfogande och sysselsättningsgraden fortsätter att stiga. Sedan regeringen tillträdde 2014 har sysselsättningen ökat med 150 000 personer till följd av en god konjunkturutveckling och regeringens reformer. Sysselsättningen har ökat brett sedan 2014 och sysselsättningsgraden är i dag högst i EU (se diagram 2.3).”

 

Överlag är informationen i propositionen avsevärt mer knapphändig än i vårpropositionen för 2016. Tidsperspektivet för alla prognoserna i propositionen har också förkortats med ett år jämfört med vad som varit fallet sedan 2010.

Den offentliga sektorns finanser

Propositionen Vårändringsbudget för 2017 medför att den offentliga sektorns finanser försvagas 2017. År 2018–2020 förstärks det finansiella sparandet något till följd av att föreslagna ändringar på skatteområdet är varaktiga, medan övriga förslag bedöms ha budgeteffekter för innevarande år.
De takbegränsade utgifterna blir ca 5,6 miljarder kronor högre jämfört med den beslutade budgeten för 2017. Totalt föreslår regeringen att anslagen ökas med 6,6 miljarder kronor. Av dessa avser ca 1,0 miljarder kronor anslag där volymer eller makroekonomiska förutsättningar förändrats. År 2017–2020 växer utgiftstakets andel av potentiell BNP från 27,9 procent till 28,4 procent.
Nivån på överskottsmålet föreslås ändras till en tredjedels procent av BNP över en konjunkturcykel. En sådan nivå på överskottsmålet förväntas leda till att den offentliga bruttoskulden fortsätter att minska som andel av BNP.
Regeringen bedömer att den tydliga avvikelse från överskottsmålet som tidigare existerat inte längre föreligger. Både det finansiella och det strukturella sparandet bedöms från 2016 och framåt ligga inom en rimlig felmarginal i förhållande till överskottsmålet.

Skatter

Regeringen föreslår en ändring av de regler som gäller då en fastighet överlåts till en juridisk person. Ändringen beräknas öka de totala skatteintäkterna med 0,4 miljarder kronor fr.o.m. 2017.
”Skattereglerna för delägare i fåmansföretag (3:12-reglerna) är av betydelse för incitamenten att starta, driva och utveckla företag. Vid utformningen av reglerna bör en bra balans mellan vikten av fortsatt goda skattemässiga villkor för företagande och entreprenörskap och syftet att förhindra att arbetsinkomster om-vandlas till lägre beskattade kapitalinkomster eftersträvas. Regeringen planerar därför att ändra 3:12-reglerna utifrån dessa utgångspunkter.”
I övrigt sägs ytterst lite om planerade skatteförändringar. För remitterade skatteförslag inför budgetpropositionen för 2018, se http://www.regeringen.se/artiklar/2017/03/skatteforslag-infor-budgetpropositionen-for-2018/.

Vinster i välfärden

”Vinstjakten som incitament hör inte hemma i välfärdssektorn. Det är centralt att resurserna till välfärden används till just det de är avsedda för.” Välfärdsutredningen har remitterats och bereds nu i Regeringskansliet. Därutöver sägs ingenting om vinstfrågan.

Här Malin Strids kommentarer till sociala budgeten.
Snabba iakttagelser om vårbudgeten – UO09-12 samt 17 (och lite om kommunsektorns finanser).

Regeringen slår sig för bröstet om de s k välfärdsmiljarderna från i höstas, samt ett antal andra riktade statsbidrag till kommuner och landsting. Varje gång de nämns bör man komma ihåg att:

Kommunsektorns inkomster var 1020 mdr kr 2016 (inkl de 10 välfärdsmiljarderna). Det är klart att 1020 är mer än 1010, men det som verkligen påverkar förutsättningarna för innehållet i välfärden är hur sysselsättningen (och därmed skatteintäkterna) utvecklas.

Riktade statsbidrag kan vara bra för att utveckla sådant som enskilda kommuner eller landsting har svårt att göra själva, t ex stora kompetenssatsningar eller erfarenhetsutbyte över organisatoriska eller geografiska gränser. Regeringens statsbidrag är dock sällan sådana, de handlar oftast om att fylla på litegrann i en (egentligen) rätt stor kassa. Ibland handlar det också om att förstatliga ansvaret för någon symbolfråga (som mammografi).


UO09 (hälso- och sjukvård, socialtjänst, funktionsnedsättning)
Socialtjänsten
  • -       Statsbidraget till individ- och familjeomsorgen ökas från 250 mkr till 400 mkr i VÄB. (egentligen är innehållet i denna satsning bättre än hur de säljer in det, det handlar faktiskt rätt mycket om kompetensutveckling som vi vanligen tycker är bra, men de pratar om bemanning, som rimligen är kommunernas eget ansvar).
  • -       Statens institutionsstyrelse får +65 mkr i VÄB. Bra. Ständig platsbrist. (SiS är en placeringsform för unga med så allvarlig social problematik att de behöver kunna låsas in).

  
LSS
  • -       ”Det är viktigt att lagens intentioner värnas” – dock inga förslag i sak. Möjligen en antydan om att de börjar mjukna något. Eller en till intet förpliktigande fras för att lugna intern kritik. Prognosen för antalet personer med personlig assistans är att minskningstakten ska avta från 2018, efter kraftig minskning under 2016 och 2017.


Hälso- och sjukvård
  • -        Statsbidraget till förlossningsvården utökas med 500 mkr i VÄB, och regeringen avser återkomma i BP.

o   Det är korta pengar, och medger alltså inte att man t ex anställer mer personal eller öppnar nya avdelningar.
o   Att erbjuda förlossningsvård av hög kvalitet är landstingens ansvar. Vill man bli landstingspolitiker bör man kandidera till landstinget, inte bli statsråd (eller riksdagsledamot för V, detta är ju ”deras” satsning)
  • -       Barn- och ungdomspsykiatrin får +100 mkr i VÄB.

o   Regeringen har (oavsett färg) lagt ca 1 mdr per år sedan 1995 i olika satsningar för att utveckla psykiatrin (dessa 100 mkr är alltså en påfyllning av en sådan satsning). Vårdanalys har utvärderat dessa drygt 20 år av riktade satsningar, och kommit fram till att en del enskilda projekt var bra medan de pågick, men har inte lett till några bestående förbättringar. I sämsta fall har det lett till att landstingen själva tagit mindre ansvar för utvecklingen av psykiatrin.
  • -       (höstbudgeten innehöll en rad olika satsningar som i förhållande till hälso- och sjukvårdens totalkostnader är småpengar, men som innebär att man t ex förstatligar ansvaret för mammografi – men inte screening för kolorektalcancer – eller att man förstatligar ansvaret för bidrag till glasögon till 7-19-åringar men inte för 0-6-åringar…)
  • -       Det vården egentligen behöver är strukturreformer. Det finns bra utredningsförslag om det, som bland annat handlar om att bygga ut primärvården. Sådana strukturreformer kan behöva smörjmedel, men det är något helt annat än det regeringen håller på med nu.


  • -       E-hälsomyndigheten får 20 mkr i VÄB för utökade kostnader i samband med flytt till Kalmar. Flytten var en dålig idé från början, och att den skulle innebära ökade kostnader var tämligen uppenbart.UO10 Sjukförsäkringen
  • -       Ökningstakten planar ut.Med vänliga hälsningar

Barbro Westerholm
Ordförande
Nätverket Liberala seniorer


 söndag 9 april 2017

Köra på väte men tanka metanol

Bränslecellsbilen Toyota Mirai, som Ding Ma vid Peking University avser konvertera till metanol. Metanolen reformeras sedan katalytiskt till väte före bränsle-cellen. En metanoltank på 50 liter beräknas ge räckvidd på 690 km.
Problemet med väte till bränslecellsdrivna bilar är att vätes kemiska och fysikaliska egenskaper gör en mobil applikation svår, dyr samt farlig från skyddssynpunkt. Väte är universums minsta molekyl och läckage är oundvikligt. I ett slutet rum som bilens personutrymme är det stor risk för bildning av högexplosiv knallgas.

Genom att använda metanol som vätebärare (en liter metanol vid normaltryck och -temperatur innehåller mer väte än samma volym flytande väte vid minus 253 oC alternativt 700 bars tryck) pågår ett arbete vid universitetet i Peking att katalytiskt frigöra väte från metanol och på så sätt kunna driva en vätebränslecell.

Forskarlaget leds av Ding Ma och enligt Chemical & Engineering News March 27, 2017 har man nått genombrott med en ny katalysator. Atomiskt fördelad platina över partiklar av molybdenkarbid driver den effektiva reformeringen av metanol och vatten till att bilda H2 ca fem gånger effektivare än tidigare bästa sätt med ruthenium-katalyserad dehydrering utvecklad vid universitet i Rostock. Dessutom är Pekings nya katalysator Pt/MoC (platina/molybdenkarbid) billigare och lättare att recirkulera än Rostocks ruthenium-katalysator.

Ding Ma vid Pekings Universitet räknar med att en 50 liters tank med metanol och katalysator med 6 till 10 g platina kan nå en körsträcka på 690 km. Metanol till detta skulle kosta ca $15. Platina skulle kosta ca $320 men den kan som sagt recirkuleras.

Risk för knallgas i bilars slutna passagerar-utrymmen är ett mycket allvarligt problem. Däremot är risken för knallgasexplosion försumbar vid infrastrukturens vätemackar, eftersom de lätta vätemolekylerna raskt försvinner ut i atmosfären. Där blir de så gott som omedelbart oxiderade till vattenånga av luftens syre utan att koncentrationen hunnit uppnå knallgaskaraktär.

År 1937förstördes den vätefyllda zeppelinaren Hindenburg av en explosionsartad brand vid förtöjningen i Lakehurst, New Jersey. Först fick vätet skulden för brandens uppkomst. Den verkliga orsaken till branden var emellertid den brandfarliga lack som luftskeppets ytterhölje var målat med. Lacken antändes av elektrostatiska urladdningar. Sedan gjorde vätet att hela skeppet brann upp på mindre än 30 sekunder.

I en bil förekommer elektrostatiska urladdningar, utan att vi ens märker det, t ex när man glider över bilsätet. Det och en vanlig elektronisk apparat som en mobiltelefon kan ge antändning om vätets koncentration i luften är över 4 %. Minimienergin för antändning är då nämligen 20-falt mindre än för antändning av bensinångor.

Sådana säkerhetsaspekter gör det ytterst angeläget att Ma Ding vid universitet i Peking lyckas i sin forskning att reformera metanol till väte före bränslecellen i Toyota Mirai.

Att priset på denna nu miljondyra bil därmed kunde mer än halveras är ju heller inget fel


J-G Hemming