lördag 16 juni 2012

ÄR KVOTERING LÖSNINGEN?


Kommer verkligen jämställdhet att bli en valfråga? Personligen skulle jag välkomna detta. Men jag misstänker att socialdemokraterna kommer låta sig nöja med det beskedliga kravet på kvotering till bolagsstyrelser.

Varför inte lika väl kvotering av anställning som professor på universitet och högskolor? Idag är bara knappt 25% av professorerna kvinnor. Andelen ökar visserligen men det går långsamt.
Vi är många som kan känna frustration över att det går så långsamt att uppnå verklig jämställdhet. Även jag kan också känna sympati för krav på kvotering.

Dessvärre är detta bara yta - fernissa. I sak gör inte en bolagsstyrelsekvotering mycket för jämställdhet. Kanske det inte ens är en symbolfråga. Bristen på kvinnlig representation är i stället ett symptom på något annat.

Det är ett symptom på ojämställdhet inte bara inom näringslivet utan också inom hemmet och i samhället i övrigt. Basen för rekrytering till styrelserna finns bland kvinnor på chefspositioner med resultatansvar. Men andelen kvinnliga företagare i Sverige är bland de lägsta i Europa, bara en dryg fjärdedel. Hur kan det vara så?

Kan det kanske hänga ihop med att deltagande i arbetslivet inte är jämställt för att tid som ägnas åt hem och barn inte är jämställt? Det kanske också hänger ihop med att yrkesvalen fortfarande är mycket könsbundna. Och det i sin tur hänger ihop med samhällets uttalade eller underförstådda förväntningar på val som enskilde skall göra. Kvinnans (ofta) lägre lön gör det mest ekonomiskt fördelaktigt för familjen att överlåta ansvar för hem och barn till henne.

Att göra kvotering av bolagsstyrelser till en valfråga ger åtminstone en liten puff i rätt riktning men inte så mycket mer.
Jämställdhetsarbete  är i grunden långsiktigt. Jämställdhetsarbete måste syfta till att ändra strukturer och attityder.
Kom igen alla partier med förslag med lite bredsida.

Anita Afzelius-Alm, fp

ers kommunstyrelsen i Skara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar