fredag 16 oktober 2015

VAR FINNS KLOKHETEN BAKOM DE SVENSKA ENERGIBESLUTEN?


Foto från www.ledochled.seDe gångna 12 månaderna producerades det 156 TWh el i Sverige men vi använde själva bara 135 TWh. Av de 156 producerade terawattimmarna kom 15 från vindkraften, 71 från vattenkraften och 57 från kärnkraften.

Mot den bakgrunden kan man fråga sig vilken klokhet som ligger bakom det beslut som riksdagen kommer att fatta den 21 oktober i år och som går ut på att höja subventionerna till vindkraften med 60 procent så att vindkraft- produktionen kommer upp i 26,4 TWh 2020.

Subventionerna till vindkraften har form av en kvotplikt. I dagsläget måste våra elleverantörer köpa elcertifikat (som subventionerna till vindkraften kallas) för 14,4 % av all producerad el. Den andelen skall nu höjas till 23 %. Det betyder ett antal öre förhöjt elpris som det tillkommer moms på.
Hösten 2014 hade elcertifikaten ett värde på ca 20 öre. Vattenkraften fick då 30 öre för varje producerad kWh, vindkraften fick 50 öre tack vare elcertifikaten men kärnkraften fick bara 25 öre eller hälften av vad vindkraft-producenterna fick. Staten tog ut en effektskatt på kärnkraften som ingen annan betalar.

I år har man lagt ytterligare skatt på kärnkraften. Redan vid det senaste regeringsskiftet deklarerade Åsa Romson att kärnkraften skulle svältas ut med effektskatter. Det är det som håller på att hända nu. Oskarshamn 1 och 2 skall stängas i förtid har Eon berättat och Vattenfall har följt efter. Ringhals 1 skall stängas 2020 och Ringhals 2 redan 2019.

Vad är det för en religion som styr Åsa Romsons agerande. Det är inte omsorgen om människoliv. Nobelpristagaren George Olah har i sin bok Beyond Oil and Gas under rubriken Emissions skrivit följande. ”Beaktar vi de storskaliga energikällorna är det kärnkraften som har det minsta inflytandet på miljön.

Kärnkraftverken släpper inte ut luftföroreningar i form av SO2, NOx och partiklar. Kärnkraften hjälper oss att hålla luften ren och reducera klimatförändringarna. Kärnkraften i USA reducerade 2007 utsläpp till atmosfären av 3,1 miljoner ton SO2, 1 miljon ton NOx och 690 miljoner ton CO2. Globalt förhindrar världens kärnkraft utsläpp av mer än 2 miljarder ton CO2 per år.”

De koleldade kraftverken orsakar 40 000 dödsfall per år bara i USA. Under de 50 år som USA haft kärnkraft har de 100 reaktorerna inte orsakat en enda människas död.
Vi har inte som i USA någon koleldad elproduktion i Sverige men stryper vi den svenska kärnkraften måste det bli import av rysk naturgas när vindkraften står stilla och enligt en dansk undersökning är det 42 dagar om året.

Vari ligger klokheten att med hjälp av ytterligare subventioner öka volymen av den redan dyra vindkraften och svälta ut den billigaste och renaste elen vi har och som heter kärnkraft.


Bengt Lindhé
___________________________________________

Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-16680

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar