tisdag 20 oktober 2015

LUFTENS KARBONDIOXID*, HAVETS VATTEN OCH SOLENS ENERGI ERSÄTTER FOSSILEKONOMI


Slide ur Surya Prakasch' presentation vid 
European Methanol Policy Forum i Bryssel 13-14 okt 2015: 
The Methanol Economy.
Kol, olja och naturgas bildar växthusgasen CO2 vid förbränning. Dessa fossila energislag utgör ca 80 % av världens totala primära energiförsörjning. Utbyggnad av fossilfria energislag som vatten-, bio-, sol-, vind- och kärnkraft ”äts upp” av global befolkningsökning och stigande välstånd. Årligen emitteras över 30 miljarder ton CO2. Ungefär hälften stannar i luften och hälften hamnar i haven (kanske ännu allvarligare problem). Luftens halt av CO2 har nu passerat 400 ppm (miljondelar). Före industriella revolutionen var halten stabilt 270 à 280 ppm i tiotusentals år. Stor enighet råder i vetenskapliga världen att halten i luften inte bör överstiga 450 ppm, om global temperaturstegring ska stanna på 2-3 oC.

European Methanol Policy Forum avhölls den 13-14 oktober i Bryssel. Redan ifjol stod det klart att man i Europa äntligen kommit till insikt om att det är möjligt och nödvändigt att byta karbonkälla* från ”backen till luften”. Alltså från fossila till syntetiska karbonväten*, där karbonatomerna* kommer från luften och därmed inte plussar på luftens halt av växthusgasen CO2.

Åtskilliga presentationer på forumet, från universitets- och forskningsvärld, från EU:s institutioner och organ och från kommersiella företag handlade just om detta: Den bästa karbonsänkan* för att hejda AGW (antropogen, alltså av människan orsakad, global uppvärmning) är att övergå till syntetiska karbonväten*, där karbonatomerna* tas från luften.

EU skärper restriktioner mot biodrivmedel. För att ersätta vår nuvarande fossilekonomi och få slut på global uppvärmning orsakad av luftens stigande CO2-halt är bioenergi via fotosyntes helt otillräcklig. Det krävs effektivare karbonsänkare än så. Det är en lång kedja i modernt både jord- och skogsbruk, som hela vägen kräver stora insatser av driv-, växtnärings- och växtskyddsmedel, för att inte tala om själva maskinernas tillkomst, underhåll och förnyelse från gruvor via stålverk till fabrik, så det finns forskare som hävdar att biodrivmedels livscykelanalyser inte går ihop.

Allt som innehåller grundämnet karbon* kan förgasas till syntesgas som i sin tur i en reaktor med lämpliga tryck, temperaturer och katalysarorer i en kemisk reaktion kan producera metanol och dess derivat. Det är emellertid faktiskt mycket enklare att göra samma av den enkla kemiska föreningen CO2. Biomassa är alldeles för värdefull till så mycket annat. Den kan användas till bättre ändamål än att producera drivmedel till transportsektorn.

Industriell infångning av CO2 kostar nu under $50/ton och kan storskaligt komma ner i $30. En global CO2-skatt på samma $30/ton, så blir omställning bort från fossilen självgående och oändligt uthållig, vilket bioenergi långt ifrån är.

Energikälla för en sådan omställning är ytterst solen, det är helt en fråga om att frigöra väte ur vatten.

Hela kruxet är detta väte, som sedan kan hydrera infångad CO2 till metanol. Med metanol som råvara kan petrokemisk industri redan idag producera alla de karbonväten* vi nu får från fossilen. BARA DOM VILL!

16 av 33 presentationer i Bryssel förra veckan kom från kommersiella företag av vilka 10 redan är inne på spåret att köra runt CO2 som karbonkälla*. CRI från Island samarbetar med Perstorp, Oberon Fuels från Kalifornien samarbetar med Volvo och Stena samarbetar med Wärtsilä bara för att nämna några med svensk anknytning. George Olah’s Methanol Economy är inte längre bara en vision – den är verklighet och under framväxt även i Sverige.

J-G Hemming

*Grundämnet karbon (kemisk beteckning C). Till skillnad från fossilt kol. Svenskan bör i dessa fall göra som i engelskan, skilja på coal och carbon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar