fredag 23 oktober 2015

TRE LIVSFARLIGA MYTER

Recension av boken:


Tre livsfarliga myter
Bokens författare: Bengt Lindhé
Antal sidor: 70
ISBN 978-91-979002-5-6
Oktober 2015
Finns på Ugglan
Pris: SEK90
Boken Tre livsfarliga myter om Rädslan för kärnkraften, Rädslan för GMO samt Tron på ekologisk odling sågar dessa myter med vetenskaplig saklighet och intressanta historiska tillbakablickar.

Rädslan för kärnkraft har naturligtvis sin grund i de fasansfulla siffrorna från Hiroshima och Nagasaki med ca 200 000 döda. De två atombomberna i augusti 1945 fick Japan att kapitulera.

Ändå var fredlig kärnkraft för elproduktion en omhuldad framtidsdröm hos allmänheten under första efterkrigstiden och särskilt efter den chockartade oljekrisen 1973. El skulle bli så billig att det inte ens behövdes elmätare.

Men så hände det som inte kunde hända i Harrisburg. Dystopierna från augusti 1945 och de två bomberna var tillbaka, trots att inte en enda människa miste livet i härdsmältan i Harrisburg 1979. Gamla människor glömmer och unga har inte en aning, därför är historiska tillbakablickar som i boken mycket välkomna.

Rädslan för GMO, Genetiskt Modifierad Organism, är väsentligen en företeelse under tjugohundratalet. Det är prima pedagogik att inte göra GMO märkvärdigare än det är och som i boken helt enkelt se det som en naturlig fortsättning på konventionell växtförädling.

Som genetiker är författaren här i sitt esse med några sidor om Den svenska växtförädlingens ärorika historia, hämtade ur boken Bortom GMO. Man kan inte annat än hålla med författaren i hans egen kommentar: ”Vår stolta historia på växtförädlingsområdet är nu till stor del blott och bart historia. Vi har fortfarande kvar den vetenskapliga kompetensen för modern växtförädling i Sverige. Det vore förödande för svenskt lantbruk om oseriös inblandning i denna vetenskap innebär att även dom flyttar över Atlanten till USA och Kanada”.

Tron på ekologisk växtodling. Även här är det bra för fenomenets förståelse att som författaren gör, gå till historia och knyta an till Rudolf Steiners mer än hundraåriga Biodynamisk odling.

I sin vetenskapliga argumentation mot denna tro tar författaren hjälp av fem frågor i boken Holger Kirchman et al, Den ekologiska drömmen – Myter och sanningar om ekologisk odling. Frågorna är: Räcker maten? Skördestorlek? Livsmedelsförsörjning? Livsmedelssammansättning? Det globala perspektivet? Negativa svar på alla punkter.

Till sist tar boken upp en rad frågor som vi vanliga konsumenter ställer med underrubriken: Är ekologisk mat nyttigare? Där avhandlas Protein- och nitratinnehåll, Vitaminer, Spårelement, Bekämpningsmedel och naturliga gifter, Andra ämnen i vår kost, Smak, Kostsammansättning.

Så den ofrånkomliga frågan hur det går med markens bördighet och uthålliga produktionsförmåga? Ogräsproblemet? Påverkan på vatten, luft och klimat? Även här negativa svar för det ekologiska.

Summering av bokens tre myter:
Kärnkraft ett måste om tvågradersmålet ska nås 2050.
GMO ett måste för världens växande befolkning.
Ekologisk växtodling som den definieras idag klarar inte livsmedelsförsörjning ens för nuvarande 7 miljarder människor på planeten.


J-G Hemming

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar