torsdag 19 december 2013

PROTESTER I BRYSSEL MOT TYSKA ENERGIEWENDE

European Union Competition Commissioner
Joaquin Almunia. File photo.
Energiewende är det tyska ordet för den omställning från kärnkraft till förnybart i Tyskland som skall vara genomförd 2022. Det finns i dag 9 kärnkraftreaktorer kvar i drift efter det att man stängde 7 reaktorer som en direkt följd av Fukushimaolyckan jämte en reaktor som inte varit i drift de senaste fyra åren. Innan man hade stängt någon reaktor svarade koleldade kraftverk för 41 % av elproduktionen och kärnkraften 23 %. Omställningen till förnybar energi innebär att en mix av vind och sol skall producera 35 % av elen 2022.

Den tyska omläggningen till förnybart är dyr för de vanliga elkonsumenterna eftersom utbyggnaden av vind och sol är starkt subventionerad. Företagen som står för utbyggnaden har förkörsrätt till näten och är garanterade ett fast pris i 20 år. Påslaget för ekosatsningen kostar de vanliga konsumenterna 56,3 öre för varje kilowattimme. Elräkningarna är en tung post för den tyska normalfamiljen som bor i lägenhet. Obetalda elräkningar gör att avstängd el är en realitet för många. Den elintensiva industrin slipper en stor del av påslaget för ekosatsningen för att inte tappa i konkurrenskraft mot liknande fabriker i andra EU-länder.

En artikel i nr 51 av årets Der Spiegel avslöjar att Energiewende hotas av protester från Bryssel. Joaquin Almunia heter den EU-kommissionär som ansvarar för bevakningen av EUs konkurrenslagstiftning. Han menar att de förmåner som de elintensiva företagen i Tyskland som cement-, aluminium- och kemtekniska fabriker får del av i och med att man slipper påslaget för ekosatsningen strider mot EU-reglerna. Bara för 2014 beräknas den totala avlastningen uppgå till 5,1 miljarder Euro. Almunia menar också att det kan bli fråga om återbetalning av de förmåner man haft sedan ekosatsningen påbörjades. Dow Chemical har 5000 medarbetare i Tyskland. Tar man bort förmånerna under 2014 blir merkostnaden för elen 400 miljoner Euro. I ett slag påverkas lönsamheten i företaget. En sannolik konsekvens blir att man flyttar hela verksamheten till USA som i dagsläget har låga elpriser bl.a. som en följd av den billiga naturgasproduktionen.

Men Merkel är stridsberedd. Hon har just haft en dust med EU om CO2 utsläppen från den tyska bilindustrin. Kommissionen får inte såga av den gren som Europa vilar på menar hon. Men det är inte bara EU som är ett problem för Energiewende. Elkonsumenterna är missnöjda med Europas högsta elpriser, alla industrier får inte rabatt på elen och är missnöjda av den anledningen, den mesta vindkraften finns i norra Tyskland varför man måste bygga hundratals mil med nya elledningar för att den skall kunna levereras till södra Tyskland som förbrukar mest el. Eftersom den förnybara elen har förkörsrätt till näten är det dålig lönsamhet för den elproduktion som de gasdrivna reaktorerna står för. Många riskerar att stängas. Samma gäller för de koleldade reaktorerna men deras produktionskostnader är lägre. Alltmer av reglerkraften kommer därför från det hållet. Någon reduktion av de tyska utsläppen av koldioxid har man inte sett än. Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott konstaterade i juli 2013 följande: ”Tyskland kommer att ersätta elproduktionen (från de nerlagda kärnkraftverken) till stor del med fossilbaserad kraft och därmed frångå den i EU framförhandlade utsläppsminskningen! När all kärnkraft är stängd kommer Tyskland enligt beräkningar att ha byggt upp ökade utsläpp på hela 100 miljoner ton koldioxid (per år), vilket är dubbelt så mycket som Sveriges totala utsläpp från dagens förbränning av fossila bränslen”. Vi får skatta oss lyckliga för att experimentet med att ersätta kärnkraft med förnybart äger rum i Tyskland och inte i Sverige.


Bengt Lindhé
_____________________
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar