tisdag 22 oktober 2013

Likvärdiga villkor, syntetiska drivmedel, transportforskning och miljözoner

Motion 2013/14:Sk389
Likvärdiga villkor, syntetiska drivmedel, transportforskning och miljözoner

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rättvisa beskattningsvillkor för syntetiska drivmedel samt om transportforskning och miljözoner.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett klargörande vid tolkning av 4 kap. 22 § miljözonsreglerna om gamla fordons möjlighet att få köra inom miljözon, om de drivs på alternativa drivmedel.
Motivering
Drivmedel skall behandlas utifrån samma skatteprinciper. Syntetiska drivmedel beskattas dock inte i enlighet med detta. En avfallsgas, t.ex. metan från sopor, är skattefri. Men om man omvandlar andra avfallsgaser från t.ex. stålverk och petrokemisk industri till ett flytande drivmedel blir det full beskattning.
Syntetiska drivmedel kan framställas ur naturgas, restgaser från råoljeutvinning, kemisk industri och stålverk men också från avfall och biomassa. Syntetisk diesel som framställs ur avfall och biomassa bör givetvis följa de principer som gäller för dessa insatsprodukter. I samband med att man tar vara på restprodukter utvinns dessutom ånga i dessa processer, ånga som i sin tur kan omvandlas till el och fjärrvärme.
Enligt utformningen av lagen om skatt på energi (SFS 1994:1776) 2 kap. 1 §, beskattas syntetiska drivmedel som ”ett slags dieselolja, framställd ur råolja”, vilket innebär en högre beskattning trots att syntetisk diesel också framställs ur annan råvara än råolja. Syntetisk diesel är inte standarddieselolja ur råolja, varför en beskattning som standarddieselolja inte är befogad. Syntetiska drivmedel är att jämställa med FAME/RME och med specialetanol till bussar med dieselmotorer.
EU:s direktiv tillåter Sverige och andra EU-länder att ge lägre skatt till produkter som ännu inte finns i andra EU-länder, som är miljömässigt och tekniskt bättre.
Det logiska vore att syntetiska bränslen framställda ur naturgas beskattas som ”naturgas för drift av motorer” alternativt ”naturgas för andra energiändamål”, samt att syntetisk gas framställt ur avfall och biomassa skattebefrias i enlighet med de principer som gäller för dessa insatsprodukter, något som bör komma
regeringen tillkänna.
Då vägtransporter står för en stor andel av CO2-utsläppen är det oerhört angeläget med fortsatt forskning och utveckling kring drivmedel, avgaser, vikt och utformning, vilket såväl kan utveckla framtida företag som leda till miljömässiga förbättringar inom transportsektorn.
Slutligen behövs ett klargörande vid tolkning av 4 kap. 22 § miljözonsreglerna om gamla fordons möjlighet att få köra inom miljözon, om de drivs på alternativa drivmedel.
Stockholm den 4 oktober 2013

Anita Brodén (FP)

Sveriges riksdag
100 12 Stockholm
Telefon: 08-786 40 00
Frågor om riksdagen
Telefon: 020-349 000
E-post: riksdagsinformation@riksdagen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar