måndag 21 oktober 2013

GLOBALT ENERGISCENARIO. Del 7. TVÅGRADERSMÅLET


Det finns en fristående internationell organisation med 28 medlemsländer som heter International Energy Agency (IEA). Sverige är medlem.  IEA har som målsättning att bl.a. garantera tillgång till energi i medlemsländerna och stimulera en hållbar energipolitik som gagnar den ekonomiska tillväxten och skyddar miljön. IEA har nyligen gett ut en skrift som heter World Energy Outlook som på ett förtjänstfullt sätt försöker skapa en bild av den framtida utvecklingen av tillgång och efterfrågan på energi i världen.
Framtidsutsikterna för de enskilda energigrupperna kommer att publiceras en efter en (kol, olja & naturgas, kärnkraft, el, förnybar energi). Avslutningsvis kommer vattnets betydelse att beskrivas och till sist möjligheterna att nå 2 gradersmålet.

Tvågradersmålet utom synhåll

Det finns en fristående internationell organisation med 28 medlemsländer som heter International Energy Agency (IEA). Sverige är medlem.  IEA har som målsättning att bl.a. garantera tillgång till energi i medlemsländerna och stimulera en hållbar energipolitik som gagnar den ekonomiska tillväxten och skyddar miljön. IEA har nyligen gett ut en skrift som heter World Energy Outlook som på ett förtjänstfullt sätt försöker skapa en bild av den framtida utvecklingen av tillgång och efterfrågan på energi i världen. Det här är ett försök att återge huvuddragen i den rapporten.

Är 2o C målet möjligt?

Rapporten anför att det uttalade målet i klimatdebatten om en höjning av jordens temperatur med högst 2o C kan uppnås bara om man begränsar konsumtionen av fossila bränslen till en tredjedel av de kända reserverna före 2050. Knappt två tredjedelar av de kända reserverna utgörs av kol, 22 procent av olja och 15 procent gas. Alternativet är en avsevärd utbyggnad av CCS som innebär att man fångar upp koldioxiden i skorstenarna, komprimerar den till flytande koldioxid för att därefter begrava den i olika formationer i jordskorpan.  I Norge sker detta i viss omfattning i samband med gasutvinningen där den åtföljande koldioxiden förflyttas ner till djuphavsfickor. Helt orimliga kostnader gör att CCS inte kommer att få någon mätbar effekt globalt sett. Den synpunkten delas av IEA-rapporten som konstaterar att ”only a handful of commercial-scale projects are currently in operation”.  Om de rapporterade sambanden mellan koldioxidutsläppen och klimatförändringarna visar sig hålla streck finns det för närvarande ingen realistisk plan för hur 2-gradersmålet skall kunna realiseras.


Är 2o C målet möjligt?
 
Den skisserade utvecklingen ovan leder till en förväntad temperaturökning på 3,6o C. Målet i klimatdebatten om en höjning av jordens temperatur med högst 2o C kan uppnås bara om man begränsar konsumtionen av fossila bränslen till en tredjedel av de kända reserverna före 2050. Om de rapporterade sambanden mellan koldioxidutsläppen och klimatförändringarna visar sig hålla streck finns det för närvarande ingen realistisk plan för hur 2-gradersmålet skall kunna realiseras. Sveriges andel av de globala utsläppen av koldioxid utgör mindre än 2 promille. Höga skatter på drivmedel och fler vindkraftverk i Sverige ger inga mätbara klimateffekter. Nycklarna till framtidens klimat finns i USA, Kina och Indien.

Bengt Lindhé
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar