lördag 19 oktober 2013

GLOBALT ENERGISCENARIO. Del 5. EL


Det finns en fristående internationell organisation med 28 medlemsländer som heter International Energy Agency (IEA). Sverige är medlem.  IEA har som målsättning att bl.a. garantera tillgång till energi i medlemsländerna och stimulera en hållbar energipolitik som gagnar den ekonomiska tillväxten och skyddar miljön. IEA har nyligen gett ut en skrift som heter World Energy Outlook som på ett förtjänstfullt sätt försöker skapa en bild av den framtida utvecklingen av tillgång och efterfrågan på energi i världen.
Framtidsutsikterna för de enskilda energigrupperna kommer att publiceras en efter en (kol, olja & naturgas, kärnkraft, el, förnybar energi). Avslutningsvis kommer vattnets betydelse att beskrivas och till sist möjligheterna att nå 2 graders målet.

EL

Elproduktionen ökar

Världens behov av el växer nästan dubbelt så snabbt som behovet av energi totalt. En tredjedel av detta tillväxtbehov beror på att många av dagens reaktorer faller för åldersstrecket. Kolet kommer att behålla positionen som den ledande energikällan men hälften av ökningen kommer att baseras på förnybar energi. I Kina kommer ökningen av den koleldade elen att bli nästan lika stor som den kombinerade ökningen av kärnkraft, vind- och vattenkraft. Priset på el kommer att öka med 15 procent fram till 2035. Förklaringen till det är kapitalintensiv kärnkraft, subsidier till förnybar el och prissättning på koldioxid i några länder. Elpriset i EU och Japan kommer att bli högre än elpriset i USA och Kina.

1,3 miljarder människor saknar el


Trots framsteg under senare år lever 1,3 miljarder människor på jorden (18 procent av alla) utan tillgång till elektricitet. Tio länder, fyra i Asien och sex i Afrika söder om Sahara rymmer två tredjedelar av de människor som saknar elektricitet. Trots alla ansträngningar räknar man med att 1 miljard inte har tillgång till elektricitet 2030. Det skulle krävas investeringar i storleksordningen ett tusen miljarder dollar om alla skulle få tillgång till el 2030. 

Bengt Lindhé

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar