torsdag 22 augusti 2013

MINDRE EL FRÅN VINDKRAFTEN 2012


svk.se
Är man intresserad av energi så är Svenska Kraftnäts rapporter till näringsdepartementet oundgängliga. Svenska Kraftnät är den myndighet som ansvarar för att det alltid finns el i ledningarna när vi trycker på knappen. Förre försvarsministern Mikael Odenberg leder sin myndighet med fast hand men han gör inte mycket för att popularisera informationen från sin myndighet.

Den 13 augusti kom den senaste rapporten till Näringsdepartementet och den hade rubriken ”Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2012/2013 och 2013/2014”.  I tabell 1 kunde man läsa det vi visste förut, att den totala elproduktionen 2012 slog rekord med 162 TWh. Rekord blev det också för exporten som blev hela 20 TWh eftersom vi bara förbrukade 142 TWh. Det är intressant att notera att vår förbrukning nu ligger på samma nivå som 1990 då vi förbrukade 139,9 TWh. Under mellantiden har vi haft en topp 2001 på 150,4 TWh och ett bottenläge 2009 på 138,4 TWh men i stort har nivån varit oförändrad de senaste 22 åren.

Vi vet alla att volymen på den installerade vindkraften ökar varje år. Den installerade vindkrafteffekten uppgick till 3745 MW den 31 december 2012. Detta är 850 MW mer än året förut. Trots detta producerade vindkraftverken något mindre energi uttryckt i megawattimmar, MWh, (- 6 procent) jämfört med året innan. Våra c:a 3000 vindkraftverk producerade 7,2 TWh eller 4,4 procent av de 162 terawattimmarna. Tyvärr fanns det ingen förklaring till nergången i elkraftproduktionen. Tänkbara förklaringar kan vara dålig blåst eller så låga priser att det inte lönade sig att sköta underhållet på de lite äldre vindkraftverken. I dagsläget får producenterna av vattenkraft och kärnkraft strax över 30 öre per kWh. Vindkraftproducenterna får c:a 50 öre per kWh tack vare påslaget med elcertifikat på 20 öre men enligt de flesta kalkyler saknas det trots det 10 – 15 öre för att vindkraftekvationen skall gå ihop.

I Svenska Kraftnäts rapport för tre år sedan kunde man läsa att man i scenariot för den kommande vintern ser efter hur stor del av den anlagda effekten som är tillgänglig under 90 procent av årets timmar. Man kallar detta för effekttillgänglighet. Det året räknade man med en effekttillgänglighet på 7 procent. Den allmänt vedertagna siffran är 6 procent.  900 MW vindkraft antas bli installerad och tagen i drift 2013 vilket ger en sammanlagd effekt på 4652 MW. I scenariot för den kommande vintern beräknar man att bara 6 procent av detta eller att 282 MW är tillgängligt 90 procent av årets timmar. Totalt är behovet från alla produktionsslagen 27307 MW. Vindkraften står m.a.o. för 1 procent av det. För tre år sedan var den siffran 0,4 %. Det går framåt för vindkraften men av vårt garanterade behov är det fortfarande bara 1 procent trots de 3000 vindkraftverken.

I en kommande artikel skall jag recensera vad rapporten har att säga om kärnkraften.

PS. Notera att MW, Megawatt anger effekten, jämför med hastigheten. MWh är MW gånger tiden i timmar och anger energimängden, jämför med tillryggalagd väglängd. Km per timme gånger antal timmar anger hur långt Du rest.

Kilo    3 nollor
Mega  6 nollor
Giga   9 nollor
Tera   12 nollor

I TWh eller terawattimme är (12-3= 9 nollor) en miljard kilowattimmar, kWh.

Bengt Lindhé

____________________


Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80
www.bengtlindhe.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar