onsdag 10 juli 2013

STOPPA VINDKRAFTUTBYGGNADEN!Vetenskapsakademien har nyligen kommit ut med en mycket innehållsrik rapport med rubriken Sveriges energisituation i ett europeiskt och globalt perspektiv. Ett intressant avsnitt handlar om utbyggnaden av vindkraft.

2011 var elproduktionen från våra vindkraftverk 7 TWh av de totalt 140 TWh som vi årligen gör av med. Ett problem med vindkraften är att det inte blåser alla dagar och timmar. Ibland är det helt vindstilla. Trots det vill vi att lampan tänds och spisen fungerar när vi trycker på knappen. Vindkraften förutsätter tillgång till reglerkraft som ger oss ständig tillgång till el. Hos oss är det vattenkraften som fyller den funktionen. Med de elledningar vi har i dag räcker vattenkraften för att reglera en årlig elproduktion från vindkraften på 10 TWh. Vi är med andra ord nära den gränsen redan nu.

Svenska Kraftnät har gjort beräkningar som visar att en omfattande utbyggnad av våra kraftnät skulle göra det möjligt att ta hand om 17 TWh vindkraftel. Enda haken är att vi då måste investera i kraftnät för 73 miljarder. Det kommer i så fall att öka våra nätkostnader som redan är en väsentlig del av elräkningen.

I Vetenskapsakademiens rapport kan man också läsa att samråd mellan kommuner och vindkraftproducenter har skett om en utbyggnad till 80 årliga TWh vindkraftel. Även med en sådan utbyggnad räcker inte vindkraften till för att täcka vårt behov av el en kall vinterdag.

Så här kommenterar Vetenskapsakademien situationen: ”Uppenbarligen har Sveriges kommuner inte samrått sinsemellan och inte tagit del av Svenska kraftnäts rapport som anger att högst 17 TWh vindkraft kan integreras i det svenska kraftsystemet”. Det är hög tid för vår regering att ta ett samlat grepp om utbyggnaden av den svenska vindkraften.

Vi vanliga elkonsumenter subventionerar redan i dag vindkraften med elcertifikat som ger vindkraftproducenterna 20 öre mer per kWh än vad vattenkraft- och kärnkraftproducenterna får. Det som väntar är de 73 miljarderna. Skall vi sedan bygga ut näten för export av vindkraften har vi snart europeiska priser för den svenska elen.

Redan i dagsläget har vi ett överskott på 20 TWh utöver de 140 som vi använder själva. Vi har inte haft någon ökning av vår elkonsumtion sedan 1990 då vi använde 139,9 TWh. Ett omedelbart stopp för fortsatt utbyggnad av vindkraften skulle bespara oss onödiga utgifter, förhindra ytterligare förödelse av landskapet, förskona oskyldiga närboende från förstörd miljö och rädda livet på ett antal fåglar.

Bengt Lindhé  


----------------------------------------------------------------------
 
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar