måndag 27 maj 2013

TYSKA VÅNDOR INFÖR ENERGIEWENDEKyltorn vid kolkraftverk i Bergheim, Tyskland.
Energiewende är det tyska ordet för den omställning som innebär att all kärnkraft i Tyskland skall vara avstängd 2022. I dag finns 9 kärnkraftreaktorer kvar i drift efter det att man stängde 7 reaktorer som en direkt följd av Fukushimaolyckan jämte en reaktor som inte varit i drift de senaste tre åren.  När samtliga reaktorer har stängts av har 141 TWh av den tyska elproduktionen tagits ur bruk. Sverige har en årlig elproduktion på 145 TWh. Det innebär att man då måste ersätta lika mycket el som vi årligen använder i Sverige.

2010, dvs innan man hade stängt någon reaktor svarade koleldade kraftverk för 41 % av elproduktionen och  kärnkraften 23 %. Resten var naturgas, vind, sol, biomassa, vattenkraft, olja och sopor. Den 6 maj i år redovisade den tyske professorn Friedrich Wagner vad omställningen kommer att leda till på ett seminarium på Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm. Omställningen till förnybar energi innebär en mix av vind och sol som kommer att bidra till 40 % av det totala elbehovet. Enligt Wagner är det en nivå som är hanterbar. Nu innebär inte det att installationerna för fossileldad el kan begränsas till 60 % av totalbehovet. Den måste kunna kopplas till och från i takt med variationen i tillgången till vind- och solkraft och därför måste det finnas tillgång till en effekt som uppgår till 90 % av det som skulle behövas om man inte hade någon förnybar el överhuvudtaget. Det innebär utökad installation av fossileldad elproduktion utöver det som finns i dag.  Det blir täta till- och frånkopplingar för det fossileldade som kommer att kosta och som tär på materielen. När det blåser mycket och solen skiner blir det stora mängder överskottsel som inte kan exporteras på grund av kapacitetsbegränsningar hos potentiella importörer. Professor Wagner levererade ingen prognos över vad det tyska elpriset blir 2022.

Att koleldad elproduktion leder till många dödsfall som en följd av den svaveldioxid och de kväveoxider som finns i kolröken och som orsakar stendammlunga och andra andningsbesvär vet vi från rapporter från Kina och USA. Hur många dör årligen i Tyskland av den orsaken frågade vi. Wagner berättade då att Greenpeace i Tyskland nyligen publicerat en studie i ämnet. Greenpeace gör bedömningen att de 67 koleldade kraftverk som redan fanns 2010 tillsammans med de 15 nya koleldade kraftverk som kopplades in på nätet 2012 kommer att leda till 3100 tyskars död årligen.

Det finns röster för att vi i Sverige skall följa Tysklands exempel. Har dom läst på läxan?

Bengt Lindhé

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar