torsdag 7 mars 2013

HANDELSOMRÅDEN I SKARA


 BILTEMA av allt att döma inte längre aktuellt för Skara

I centrala Skara är just nu flera butikslokaler tomma. Det ser lite ödsligt ut och situationen väcker oro hos handlare, politiker och allmänhet – håller centrum på att dö ut? Men det har gått lite upp och ner många gånger förr och kanske nya handlare åter vågar satsa om kommunen bidrar till att göra centrum mera attraktivt så som föreslås i den Fördjupade Översiktsplan som nu tagits fram.

Samtidigt diskuteras hur det går med våra två nuvarande externa handelsområden. Det i väster med Coop m.m. minskar, medan det på Vilan i öster växer. Dessutom diskuteras ett tredje helt nytt område benämnt Trana, som ligger på andra sidan E20 vid Vilan. Vi känner oss tveksamma till att en ökad sällanköpshandel i nytt externt läge självklart är det bästa för Skara. Vi menar att det för Skaras del vore en stor fördel om det kunde göras mer plats för sådan handel inne i stan. Vi tror att det också skulle gynna nuvarande centrumhandel - handel föder handel – och ge bättre förutsättningar för en livligare stadskärna

Om E20 skulle flyttas väster om Skara (vilket blir nödvändigt med en 2+2-väg) så gynnar naturligtvis inte det Vilan/Trana-området.

En viktig del i utveckling av centrumhandel m.m. är i stället frågan om stationsområdets framtid. Om museijärnvägen och järnvägsperrongen flyttas öster om Kämpagatan, så frigörs ett stort och centralt markområde. Samhällsbyggnadsnämnden har nyligen gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en programskiss över hur hela detta stora område – från Kämpagatan i öster till Gunnar Wennerbergsgatan i väster - kan utnyttjas för bostäder, handel, kommunikation, parkering m.m.

Detta kan bli en komplettering av nuvarande centrumområde. Förutom attraktiva bostäder och plats för sällanköpshandel så  kanske man här också kan finna ett attraktivt läge för  den saluhall som en del har efterfrågat, med plats för många fina detaljhandlare med lokala produkter. Och kanske en helt ny byggnad för t.ex. ett växande ICA-Maxi?

Jan-Erik Augustsson (FP)
Anita Afzelius Alm (FP)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar