torsdag 17 november 2016

Så blir vi fria från fossilberoendet

Graciela Chichilnisky

Graciela Chichilnisky, född i Buenos Aires, Argentina 1944. USA-medborgare sedan 1991. Hon är professor i ekonomi och statistik vid Columbia University och gästprofessor vid Stanford University. Sedan 2008 är hon en av grundarna av samt vd för Global Thermostat LLC, New York & Silicon Valley.


Den svenske vetenskapsmannen Svante Arrhenius (1859-1927) hävdade under slutet på 1800-talet att koldioxidutsläppen från människans förbränning av fossila bränslen skulle leda till temperaturhöjning och klimatförändring. Han var före sin tid – det tog hundra år för mänskligheten att samla sig till aktion mot problemet. 1992 beslöt man i Rio”stabilisera halterna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar att mänsklig verksamhet påverkar klimatet på ett farligt sätt”.1997 försågs denna klimatkonvention vid ett möte i Kyoto med ett protokoll – Kyotoprotokollet – där industriländerna gör bindande åtaganden att minska utsläpp av växthusgaser. Graciela Chichilnisky anses som en av arkitekterna bakom detta Kyotoprotokoll.

Låt CO2 gå runt istället för att med fossilbränning plussa på luftens halt av CO2 kan man kort sammanfatta hennes budskap. Hon menar med hänvisning till företaget Global Thermostat att det nu finns så billig teknik för de tre steg som behövs för att på detta sätt göra syntetiska kolväten istället för att extrahera fossil ur jordskorpan.

·      CO2 -infångning från luft
·      Elektrolys av vatten med billig el för att få väte
·      Metanolsyntes CO2+3H2=CH3OH+H2O

Hon menar också att om kol-, olje- och gasbolagen insåg sitt eget bästa skulle de snarast ställa om sina raffinaderier och andra anläggningar till den nya tekniken innan deras investerare annars flyr. Mäktiga banker, pensionsfonder och andra stora kapitalförvaltare har redan börjat vad som kallas devestera (motsatsen till investera) i utvinning av fossil energi.

Sverige sitter fast i önsketänk om biodrivmedel
Officiellt är Sveriges inställning fortfarande konstigt nog att biodrivmedel och elfordon ska fixa målet om fossilfri fordonsflotta år 2030. Att lätta små citybilar har stor potential som rena elbilar är helt OK. Men tunga dieseldrivna förbränningsmotorer kommer att vara oumbärliga länge än i lastbilar, bussar och arbetsmaskiner alla slag, för att inte tala om de riktigt stora dieslarna i sjöfarten.

Detta önsketänk om biodrivmedel gör Gabriela Chichilnisky bryskt slut på genom att klart visa, att C-atomer från luft efter senaste teknikgenombrott, klart vinner över C-atomer från biomassa via fotosyntesen. Även om man blundar för att biomassa är alldeles för värdefull att förgasas till biodrivmedel, så kvarstår faktum att biomassa är arelkrävande och att dagens helmekaniserade jord- och skogsbruk kräver så mycket fossil energi i dragkraft, konstgödsel, växtskyddsmedel, energi för torkning osv att det helt enkelt inte går runt.

C-atomer från luft ersätter C-atomer från fossil
Så enkelt kan man sammanfatta det paradigmskifte vi står inför, och som är nödvändigt för att rädda Planeten Jordens klimat. På köpet blir mänskligheten befriad från det fossilberoendets gissel, som är så orättvist och som lett till två världskrig och ständiga konflikter i de områden där fossilen råkar finnas.

Global Thermostat bygger en fabrik som ska fånga in 1 miljon ton CO2/år ur luft. 40 000 sådana fabriker kommer alltså att kunna extrahera ungefär den mängd CO2 -ekvivalenter på ca 40 miljarder ton som vi globalt nu emitterar årligen. Det finns inget tekniskt hinder att våra utsläpp av växthusgaser år 2050 ska kunna balanseras av vad vi fångar in och sedan processar vidare till produkter av syntetiska kolväten.

J-G Hemming


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar