tisdag 8 november 2016

Myter om mat leder till fel politiska beslut

Propagandan för ”ekomat” har lett till politiska beslut som alltmer ifrågasätts. Agrifood Economics Centre i Lund har beräknat den praktiska miljönyttan av politiska beslut när det gäller minskat näringsläckage. De har studerat dataserier från tusentals svenska avrinningsområden, omfattande 40 000 gårdar. Varje tusenlapp i stöd till ”ekologiska” odlare har resulterat i att ytterligare 18 kg kväve och knappt 1 kg fosfor försvunnit ut till vattendragen. Detta kan vetenskapligt förklaras med bl.a. högre andel baljväxter och mera jordbearbetningar i det ”ekologiska” produktionssystemet.  

Andra undersökningar har visat högre biologisk mångfald i konventionellt odlad mark  i jämförelse med ”ekologiskt”. Det finns 4 gånger mer daggmaskar i den konventionella jorden.

”Ekoskördarna” av sådant man kan äta, är halverade i jämförelse med den odling som är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Orsakerna till de dåliga skördarna i ”ekologiska” odlingssystem är bl.a. sjukdomar och bristande näringstillgång, vilket kan äventyra livsmedelskvaliteten. ”Ekologisk odling” kräver också mer mark och energi och leder till större import av mer eller mindre kontrollerade varor.

Det är också en myt att ”ekomaten” är giftfri.  Enligt Livsmedelsverket är PCB och dioxinhalterna i “ekologiska ägg” 3 ggr så höga som i andra ägg.  Många växter innehåller naturliga gifter som vi konsumerar i betydligt större mängd än vad vi gör av rester av växtskyddsmedel. De naturliga gifterna kan vara dödliga och cancerogena även i mycket låga doser. Speciellt baljväxter, bönor och ärter är bl.a. på grund av sin fröstorlek svårtorkade och kan då lätt drabbas av mycket giftiga ämnen, något som de flesta konsumenter är omedvetna om. Ju mer ogräs (mångfald) ju svårare är det att torka grödan.

När alla, på grund av bristande alternativ, var ”ekologiska” kunde skördarna i Sverige inte ens mätta 1,2 milj människor. Många utvandrade till USA på grund av svält. Den uppfinning som anses ha främjat mänskligheten mest är Haber&Bosch metoden; att omvandla luftkväve till gödsel. Råvaran luftkväve, är samma som används inom ”ekologisk” odling, fast mineralgödseln är betydligt mer miljö- och klimateffektiv än gröngödsling. Genom att öka fotosyntesen genererar detta kväve minst 6-9 ggr mer energi än vad som tillförs. Att politikerna och ”ekoföreträdarna” inte vill anamma denna verklighet är förbluffande.

I Sverige fanns det före 1985 olika typer av alternativa odlingsformer: biodynamiskt (antroposofiskt), organiskt-biologiskt och naturenligt. KRAV bildades 1985, där alla organiserade alternativodlare blev medlemmar. Det fundamentala misstaget som gjordes var att fastställa detaljerade regler. Inför EU-inträdet tog man ”patent” på den vetenskapliga benämningen ”ekologiskt”. I och med inträdet blev det ännu svårare att miljöanpassa det omfattande regelverket som styrs från Bryssel.  Sveriges ”vanliga” bönder får vara miljövänliga om det inte strider mot lagstiftningen men de ”ekologiska” måste följa sitt regelverk för att få EU-stöden. Med detaljerade regler avhände man sig möjligheter att använda bästa miljövänliga sättet att odla och skapa långsiktigt hållbara odlingssystem som bevarar markens bördighet och produktionsförmåga. ”Ekoföreträdarna” är fångna i ett regelverk som inte är miljö- och hållbarhetsgranskat.

I mitten på 1990-talet beslöt Göran Persson-regeringen att satsa stora pengar på ”ekologisk” produktion. All forskning på SLU skulle utveckla den ”ekologiska” produktionen. Länsstyrelsernas rådgivning skulle enbart omfatta s.k. ekologisk produktion. Radio, tv, media, lärare, och andra samhällsaktörer uppmanades att propagera för ”eko” och Konsumentverket hade detta som uppdrag från Regeringen. Följden har blivit att vetenskapen ekologi har missbrukats, sakkunskap och fakta förvrängs till politiska dogmer, tro och ibland ren humbug.

Ekologi betyder samspel mellan allt liv och den omgivande naturen. Det innebär att all odling och allt det vi gör är ekologiskt. I Sverige profiterar KRAV och andra ”ekologiska” verksamheter på ordet ”ekologisk” av pengaskäl. Jordbruksministern har påstått att han vill öka svensk livsmedelsproduktion men samtidigt öka andelen ”ekologiskt”. I praktiken vill han alltså halvera svensk livsmedelsproduktion!

Frågan som måste besvaras är: Hur kan ett akademiskt skolat folk förirra sig i myter? Som vänner av miljö, kvalitetstänkande och djurvälbefinnande är det svårt att förstå varför vissa ideologier, som inte kan motiveras ur vetenskaplig synpunkt och inte är hållbara, ska ha extra bidrag av våra skattemedel. Däremot får givetvis medborgarna göra vad de vill med sina pengar men skattepengar ska användas på ett ansvarsfullt sätt. Folke Vestervall (agr. lic, f.d. medlem av EU-kommissionens rådgivande kommitté) har beräknat att ”ekomatsatsningen” under den tid det pågått, 20 år, kostat skattebetalarna minst 20 miljarder kr.  Klarsynta personer bör inse att något är fundamentalt fel, när alla livsmedelsföretag varje vecka pressar ut nationellt heltäckande reklam om ”ekovaror” i en omfattning som omöjligen täcks av verifierad produktion.

Enligt miljömärkningssystemet inom ISO-standardiseringen behöver en produkt inte vara bättre för miljön än andra produkter (ur vetenskaplig synpunkt). Det är producenten själv som motiverar miljömärkningen.

Försäljningen av ”ekomaten” är en riktig kassako för handeln. Det finns alltså inga vetenskapliga belägg för att ”eko”maten skulle vara nyttigare eller bättre för djur och miljö. Marknadsföringen av ”ekoprodukter” bygger på att sälja en känsla och det ligger starka ekonomiska krafter bakom. Om man vill handla hållbart; köp vanlig svensk mat.

Ulla Forsling, miljö och odlingsagronom

Sture Larsson, agronom

Folke Vestervall, agr. lic., f.d. medlem av EU kommissionens rådgivande kommitté för djurmat

Kersti Linderholm, agronomie doktor

Betty Malmberg, riksdagsledamotInga kommentarer:

Skicka en kommentar