fredag 25 september 2015

FÖR MYCKET CO2 I LUFTEN

I dag /25 sept/ möts Kinas och USA:s president. Foto: Ted S. Warren, Tony Gentile /TT
Före industrialismen var luftens halt av växthusgasen CO2 stabil kring ca 280 ppm (miljondelar) och hade så varit i tiotusentals år. Efter 1750 har människan alltmer använt sig av de fossila energislagen först kol, sedan olja och naturgas.

 Det har lett till både en tiodubbling av världens befolkning (från ca 0,7miljarder år 1750 till ca 7,0 miljarder idag) och en enastående höjning av flertalet människors välstånd. Dessvärre har luftens halt av CO2 också ökat i takt med fossilbränningen.

Den gamla stabila balansen i atmosfären är borta. Halten CO2 ligger nu på 400 ppm och fortsätter stiga om inget görs. Stor enighet råder om att 450 ppm är en gräns vi inte bör överskrida. Annars kan klimatet gå överstyr med oöverskådliga följder för civilisationen.

Fattiga människor i Afrika, Asien och Sydamerika vill naturligtvis nå högre välstånd med fossilens hjälp på samma sätt som den rika världen gjort. Det gör de stundande klimatförhandlingarna (Conference of the Parties, dvs länder som undertecknat det s k Kyotoprotokollet) i Paris (COP21) nu i november-december ytterst svåra. COP15 i Köpenhamn för sex år sedan blev ett fiasko och mellanliggande förhandlingar har inte varit mycket bättre.

Hoppfullt 1: Både Kina och USA inser faran. Världens två största ekonomier har drabbats av enorma naturkatastrofer förorsakade av extremväder under senare år (köld, värme, torka, översvämning, skyfall, orkan). I veckan träffas Obama och Xi Jinping i Washington, där de säkert kommer att dryfta klimatfrågan.

Båda har var för sig och tillsammans gjort uttalanden som visar att de inser sambanden mellan växthuseffekt och de kostsamma naturkatastroferna. De inser säkert också att det i långa loppet blir billigare att vända utvecklingen än att fortsatt drabbas av allt värre olyckor. Äntligen tycks de två stora ha kommit till insikt. Det bådar gott för COP21 Paris.

Hoppfullt 2: Teknik finns att sänka halten CO2 genom att återanvända CO2 i en cirkulär ekonomi
För tio år sedan publicerades George Olahs bok Bortom Olja och Gas. Bokens vision är nu verklighet: Vi kan göra oss fria från beroendet av fossil energi genom att hämta karbonatomer från atmosfären.

Tack vare att solen så generöst öser energi över jorden (per år ca 10 000 gånger mer än vi det året totalt förbrukar globalt) så kan vi med solenergi (dvs sol-, vind-, vatten-, osv kraft) få loss det väte ur vatten som behövs för att kemiskt göra metanol av CO2 och vatten.  Med metanol som råvara kan kemisk industri redan idag göra alla kolväten som vi behöver till drivmedel, plaster alla slag, mediciner, färger, konstgödsel, växtskyddsmedel mm och som vi hittills fått från olja och gas.

Alltså, atmosfärens CO2 finns tillgänglig överallt på planeten, liksom solens energi i form av sol-, vindkraft osv. Havets vatten täcker mer än halva jordklotet, så vi kan bli oberoende inte bara av fossil energi utan även av den grymma och orättvisa geografiska fördelningen av de fossila resurserna.

En cirkulär och klimatneutral karbonekonomi utan den linjära fossilekonomins konfliktrisker är tekniskt fullt möjlig. För en politisk vilja att genomföra den kan nämnas att häromdagen, tisdagen den 22 september höll CNCE (Center for Negative Carbon Emissions) en stor konferens i New York: The case for removing CO2 from air: connecting problem to solution. Man kunde följa presentationer och debatt live på nätet.

Där framkom att infångning av CO2 redan är nere under $50 per ton. Efter uppskalning kan infångning göras ännu billigare. Via skatt kan målet nås, att det ska kosta mer att släppa ut än att fånga in CO2.

J-G Hemming


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar