tisdag 21 juli 2015

DÄRFÖR HAR VI BARA EN GMO-GRÖDA I EUROPA

I min förra artikel redovisades den pågående utvecklingen av GMO-grödor i världen som 2014 omfattade 181 miljoner hektar eller 10 procent av det globala jordbrukets areal.

Mot den här bakgrunden kan man fråga sig vad det beror på att vi bara har en gröda som är godkänd för odling inom hela EU. Den gröda som är godkänd är en majs med beteckningen MON810 som är resistent mot bl.a. majsmott. Av de blygsamma cirka 143 000 hektaren som odlades under 2014 fanns 92 procent i Spanien.

Anledningen till att det bara finns en GM-gröda inom EU är att det rättsliga regelverket för närvarande styrs av Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön.

I korthet går tillståndsprövningen så till att en GM-gröda genomgår en process om tre steg.


Den föreskrivna beslutsgången i EU för godkännande av en GM-gröda. Bilden hämtad ur boken Bortom GMO.


I första steget gör den som vill få en gröda godkänd en riskvärdering enligt en procedur som bland annat innefattar undersökningar om möjligheten för genspridning från en odling till vilda arter. Fältförsök skall utföras på minst åtta platser med minst fyra replikat per plats. Om GM-grödan är herbicidtolerant ska både besprutad och obesprutad gröda ingå i analyserna. Kontrollmaterialet skall inte vara modifierat men i övrigt så genetiskt lika den GM-gröda som skall testas som möjligt.

I ett andra steg underställs denna riskvärdering en expertkommitté inom EU, för EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet), som på grundval av riskvärdering och egna överväganden lämnar en sammanlagd vetenskaplig bedömning till den beslutande församlingen som heter Ständiga kommittén för livsmedelssäkerhet och djurhälsa.

Utöver den ovan nämnda risken för genspridning omfattar riskvärderingen även bl.a. GM-växters eventuella risker för miljö och människors och djurs hälsa. Växtbioteknikföretagen uppger att deras kostnader för tillståndsprocessen uppskattas till 10 – 20 miljoner euro per registrerad genprodukt. Nya sorter som framställts med konventionell växtförädling slipper hela tillståndsprocessen.

Enligt regelverket skall beslutet – steg tre – bli ett godkännande om EFSA rekommenderar detta. Endast vetenskapliga överväganden skall ligga till grund för ett godkännande/underkännande.

Det finns ett stort antal ständiga kommittéer som hanterar olika sorters frågor inom EU. Dessa beslutar nästan alltid i enlighet med expertorganets rekommendationer, men när det gäller godkännande av GM-grödor är bilden den motsatta. Trots att regelverket föreskriver att ”…standarder för livsmedelssäkerhet skall enbart grundas på vetenskapliga data” röstar vissa medlemsstater konsekvent mot rekommendationerna från EFSA. Se figuren nedan.


EU:s medlemsländers röststatistik för marknadsgodkännande av GM-produkter. Bilden hämtad ur boken Bortom GMO.


Det krävs kvalificerad majoritet (2/3 av rösterna) för ett godkännande, vilket innebär att hela processen för godkännande av GM-grödor för odling gått i stå.

I en avslutande artikel skall jag redovisa den vetenskapliga utvärderingen av GMO:s farlighet och vad som måste göras om Europa inte skall hamna helt på efterkälken när det gäller växtförädling.


Bengt Lindhé
__________________________________________________
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-16680
www.bengtlinde.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar