lördag 18 juli 2015

GMO I VÄRLDEN


Figur 1. Den globala odlingen i 28 länder av GM-grödor från 1996 till i dag (2015) i
industriländer, utvecklingsländer och totalt. Efter James 2015. Bilden hämtad från
boken Bortom GMO.NE har följande definition på GMO: ”genetiskt modifierad organism, GMO, transgen organism, organism som har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik. Organismen har den främmande genen införlivad med arvsmassan i alla celler, och den nedärvs på ett normalt sätt från förälder till avkomma.

Begreppet genetiskt modifierad organism har blivit allmänt känt i samband med genetiskt modifierade växter som odlas för livsmedelsproduktion.
Under 2014 odlades GM-grödor på 181 miljoner hektar världen över (fig. 1) och GM-grödor upptar därmed mer än 10 procent av det globala jordbrukets areal.

Den sammanlagda odlade arealen i världen under de omkring 20 år som GM-grödor odlats uppgår till cirka 1,5 miljarder hektar. En annan intressant jämförelsesiffra är Sveriges totala åkerareal. Den är cirka 2,5 miljoner hektar, vilket motsvarar knappt 1,5 procent av den globala areal som årligen odlas med GM-grödor.Figur 2. Fördelningen av odling av GM-grödor på några av de stora odlarländerna. 
Joachim Schiemann,  pers. kommunikation. Bilden hämtad från boken Bortom GMO.
År 2014 odlades GM-grödor i 28 länder. De största arealerna odlades i USA, följt av Brasilien, Argentina, Kanada och Indien (fig. 2). I kategorin ”övriga” är Kina det dominerande landet arealmässigt och ligger strax under Indien. Sedan 2011 överstiger den areal som odlas med GM-grödor i utvecklingsländerna den i de industrialiserade länderna. 

En av de dominerande egenskaperna hos GM-grödor är herbicidtolerans (ht-grödor). Herbicid betyder medel för bekämpning av ogräs eller växtdödande kemiskt ämne. Herbicidtoleranta grödor kan m.a.o. besprutas.


Figur 3. Genomslaget 2014 för de fyra största GM-grödorna soja, bomull, majs och raps (vänstra diagrammet). De dominerande egenskaperna hos kommersiellt odlade GM-grödor är fortfarande herbicidtolerans och insektsresistens, (högra diagrammet). Efter James 2015. Bilden hämtad från boken Bortom GMO.
Mot den här bakgrunden kan man fråga sig vad det beror på att vi bara har en gröda som är godkänd för odling inom hela EU. Den gröda som är godkänd är en majs med beteckningen MON810 som är resistent mot bl.a. majsmott. Av de blygsamma cirka 143 000 hektaren som odlades under 2014 fanns 92 procent i Spanien.

I min nästa artikel skall jag berätta varför EU bara har en godkänd GMO-gröda

Bengt Lindhé
_____________________________________________ 
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-16680


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar