fredag 10 april 2015

DAGS FÖR METANOL

www.cornerstoneadvisors.com    
Föregående artikel av Bengt Lindhé visar övertydligt hur ohållbart det är att lita till biodrivmedel som ersättare för olja i transportsektorn. I en globaliserad värld måste transportsektorns nuvarande oljeberoende ersättas med globala lösningar för både infrastruktur och fordon. Två huvudvägar kan förutses: Eldrift för lättare fordon och metanoldieseldrift för sjöfart och tyngre landfordon.

De senaste tio åren har visat att biodrivmedel genom fermentering eller förgasning av biomassa inte håller måttet. Livscykelanalyser visar att biomassa från modernt hel-mekaniserat jord- och skogsbruk har större input av fossil energi än vad de producerade biodrivmedlen representerar. Den enkla slutsatsen från klimatsynpunkt är att man kan lika gärna köra på bensin/diesel som att ta omvägen över biodrivmedel.

Biomassan är helt enkelt också för värdefull i sig. Att med en omständlig fermenterings- eller förgasningsprocess frigöra dess kolatomer till syntetiska drivmedel, bara för att fotosyntes och solenergi skapat denna biomassa, är att gå över ån efter vatten. Från alla synpunkter är det enklare och riktigare att hämta de behövliga kolatomerna från luftens koldioxid och sedan hydrera denna koldioxid med väte fritaget från vatten med solenergis hjälp.                               

                                             solenergi
Biomassa skapas: 6CO2+6H2O-->(CH2O)6 +6O2
                     koldioxid    vatten     glukos      syre

                                            solenergi
Metanolsyntes: CO2 + 2H2O --> CH3OH  +  1,5O2          
                    koldioxid    vatten     metanol     syre

Det ligger som sagt floder av fossil energi bakom biomassan i vårt moderna jord- och skogsbruk. Använder vi solenergi för vattnets sönderdelning för att få väte till metanolsyntesen är det bara fråga om försumbart lite energi att fånga luftens koldioxid med t ex semipermeabla membraner, som får koldioxid på ena sidan och resten av luften på den andra.

Per Wimmers grepp att räkna nuvarande global årskonsumtion av energi i ca en kubikmil oljeekvivalenter istället för 160 petaWh (petawattimmar, 15 nollor) är prima pedagogik. Med nuvarande tillväxttakt i Afrika, Kina, Indien, m fl blir det, som Bengt Lindhé framhåller, två kubikmil och kanske mer år 2050. Det understryker också att biodrivmedel är ett feltänk. Den enda kolkälla för våra syntetiska drivmedel och andra oumbärliga kolväten som är hållbar är CCR, Carbon Capture and Recycling.

J-G Hemming
                                             

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar