söndag 15 februari 2015

FÖRBRÄNNING BAKLÄNGES

För varje dag blir det allt tydligare, att luftens CO2 är den kolkälla som bäst och konfliktfritt genom en enkel kemisk process till metanol kan ge fossilfri fordonsflotta. Alternativet biodrivmedel konkurrerar med jordbrukets livsmedels- och skogsbrukets virkesproduktion och är dessutom mindre såväl energi- som kostnadseffektivt.

Redan för 20 sedan år visade Göran Perssons energikommission att transportsektorn stod för ca 35 % av Sveriges totala emissioner av VHG (växthusgaser). Sedan har visserligen motorerna blivit bättre och har nu väsentligt lägre CO2 -utsläpp per km i genomsnitt. Trafiken har emellertid ökat och "ätit upp" vinsten från den förbättrade tekniken. Trafikens ca 35-procentiga andel av totala VHG gäller fortfarande. Likaså är de fossila drivmedlen bensin/diesel uttryckta i energimängd ca 90 terrawattimmar (TWh) då som nu med ungefärliga fifty/fifty mellan bensin och diesel, fast diesel ökat sin procentandel lite grand.

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Kungl Skogs- och Lantbruks-Akademien (KSLA) gav ut en sammanfattning av kommissionens resultat: Efter oljetoppen. Den 50-sidiga rapporten sammanfattar, att skulle vi ersätta bensinen med etanol från odlade grödor, så får vi både sluta producera livsmedel och dessutom arrendera hela Baltikum. Och skulle vi ersätta dieseln med dimetyleter (DME) från skog, så skulle nästan hela vår skogsproduktion få förgasas till DME.

Betänkande om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)
Detta drygt 1000-sidiga betänkande för ett år sedan missar helt den viktigaste kolsänkan med tanke på utsläppsminimering: Att hämta det som energibärare yppersta grundämnet väte (H) från vattnet (helst odrickbart sådant) med fossilfri energi från sol, vind, våg, osv samt det för drivmedels hanterbarhet likaledes nödvändiga grundämnet kol (C) från luften.

Fossilfria kolatomer från fotosyntesens biomassa är lindrigt uttryckt komplicerat intrasslade i jättemolekyler av långa raka kedjor, grenar eller ringar. Förgasning av denna "trassliga" biomassa för att få ut en blandning av CO och CO2 och lite H i en syntesgas, där externt H i regel måste tillföras, är komplicerat. Dessutom en besvärlig och kostsam rening från diverse föroreningar och ytterligare stökiometrisk justering, som ändå inte ger den explicit korrekta så kallade metgas man önskar för metanolsyntesen.

Detta absolut inte sagt för att förringa fotosyntesens biomassa. Trots att energieffktiviteten i själva fotosyntesen bara är någon enda procent, medan den är mer än tiofalt större vid "bypassing synthesis gas" till explicit metgas enligt Olah och hans team, så är biomassa så fantastiskt mycket mer. Biomassa är för värdefull att förgasas till drivmedel för den omättliga transportsektorn. Globalt konsumeras nu ca 90 miljoner fat olja/dag, varav ca 60 % går till transportsektorn, alltså mellan 50 och 60 miljoner fat/dag. Att ersätta detta med biodrivmedel ska vi helt enkelt glömma!

I den nya tidskriften Journal of CO2 Utilization finns i nr 1 (2013) sid 28-36 artikeln Re-Energizing CO2 and Water to Fuels with the Sun. Författarna Ellen Stechel och James Miller vid Sandia National Research Laboratory i USA visar övertydligt att detta koncept är både energi- och kostnadseffektivt. Det är alltså inte bara utmanande utan i själva verket fullt rimligt. De drar slutsatsen att det har potential och uthållighet att med syntetiska "sol-bränslen" ersätta och på sikt efterträda olja som drivmedel för global transportsektor. Det mildrar växthuseffekten och kan på sikt till och med sänka luftens CO2 -halt.


J-G Hemming

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar