söndag 9 november 2014

I ÅR HAR VÄRLDEN FATTAT, CO2 SKALL GÅ RUNT

Del av bild i Kees van de Kerks presentation/Joule
George Olah fick Nobelpris i kemi 1994 för sina upptäckter inom kolkemi. Det revolutionerade petrokemisk industri. Hans verkligt stora bedrift är emellertid att han redan i sin Nobel-föreläsning antydde, att man industriellt borde kunna härma naturens rundgång av kolatomer. Alltsedan dess har han och hans medarbetare arbetat hårt på att förverkliga den visionen. Just i år är den på väg förverkligas på många håll i världen.

Som alltid vid stora teknikskiften dröjer det några decennier mellan första vision och kommersiellt förverkligande. År 2014 tycks gå till historien som året då världen fattade, att industriell CO2 recycling är den ultimata lösningen på både energi- och klimatfråga.

Den statliga utredningen Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) missade helt det stora som håller på att hända. I sammanfattningen av de över 1000 sidorna står det ordagrant: Utredningen har definierat en fossiloberoende fordonsflotta som ett vägtransportsystem vars fordon i huvudsak drivs med biodrivmedel eller elektricitet.

Elfordon är OK. Målet att svensk fordonsflotta ska vara fossilfri år 2030 är emellertid omöjligt att nå med bara de två benen el och biodrivmedel. Det rör sig om ca 5 miljoner fordon som om 15 år på sin höjd kan vara fossiloberoende. En gigantisk industri som med förgasning och/eller fermentering tar fossilfria kolatomer från jord- och skogsbruk är inte hållbart. Det måste till ett tredje ben.

Facit finns i fyra stora konferenser som hållits i år. De har handlat om: Vad ska ersätta den linjära kol- & oljeekonomi, som exploaterar ändliga resurser och skadar miljö med sin påverkan på land, hav och luft? Slutsatsen av alla fyra är att övergång till en cirkulär ekonomi där CO2 går runt är möjlig.

Methanol Policy Forum, Washington i mars: Naturgasboomen har lett till ett uppsving för GTL (Gas To Liquid). Nya enklare och effektivare kemiska processer att framställa metanol av metan och koldioxid dominerade denna konferens. Det byggs metanolfabriker som aldrig förr i USA, Kina, Australien, Mellanöstern och, föga förvånande men ändå anmärkningsvärt, i Israel. Starka krafter vill få in metanol i trafiksektorns bensinpool som drop-in i vanliga bilar eller GEM (Gasoline, Ethanol Methanol) i flexfuel-modeller. I US Congress ligger lagförslaget Open Fuel Standard Act. Det föreskriver bilindustrin att år 2017 minst 30 % och alla följande år minst 50 % av producerade bilar ska kunna gå på drivmedel baserade på icke-petroleum. Bilindustrin kan enkelt klara betinget genom att utan nämnvärd merkostnad producera flexfuel-modeller. Den stora motståndaren är naturligtvis BigOil. Det blir ett intressant test på om den mäktiga oljelobbyn är så försvagad att lagförslaget går igenom.

Sjöfartens PROMSUS, Production Of Methanol Sustainably i Göteborg i maj: Helt klart kommer sjöfart att gå före landtrafik i övergång till rent brinnande drivmedel som metan, metanol eller DME även om naturgas till att börja med är råvara. Drivkraft för omställning är SECA-direktivet (Sulphur Emission Control Area), som för Östersjön, Nordsjön och Engelska Kanalen redan 2015 kräver avgasrening eller max 0,1 % svavel i bränslet. Det framkom emellertid att man fäster stor vikt vid att välja långsiktigt hållbara lösningar, som även ska kunna klara framtida krav på CO2-neutralitet. De stora tillverkarna av marindiesel Värtsilä och MAN har redan metanoloptimerade fyrtakts respektive tvåtakts dualfuel fartygsdieslar i produktion. 5 % regulardiesel står för tändningen, eftersom metanol själv inte kompressionständer. Från Island rapporterade CRI (Carbon Recycling International) planer på att 30-falt skala upp nuvarande produktion av metanol från CO2, vatten och geotermi.

International DME Conference, San Diego i oktober: Volvo Truck och Oberon Fuels rapporterade om samarbetet med logistikfirman Safeway, till att börja med lokalt i Kaliforninen. Volvo står för bilarna (motor är en DME-optimerad D13, världens vanligaste diesel över 10 liter, som byggs på Penta i Skövde). Oberon producerar småskaligt och lokalt DME av biogasens metan och CO2. Safeway använder lastbilarna i sin distribution av livsmedel. I pauserna diskuterades flitigt, med hänvisning till Värtsiläs och MANs lyckade dualfuel metanoldieslar för fartyg, om en sådan lösning kunde tillämpas även på tunga lastbilar.

Carbon Dioxide Utilization Summit, Bremen i oktober: Konferensen kan sammanfattas med den tyska läxan av Energiewende: Likaväl som gröda måste bärgas måste energi lagras. CO2 från luft, odrickbart vatten och energi från sol blir till metan eller metanol som sedan kan bli syntetiska kolväten som ersätter allt vi hittills fått från kol&olja. Det var 20 högintressanta presentationer, t ex CLIMATEWORKs Infångning av CO2 från luften och DIFFERs sönderdelning av vatten med mikrovågor och JOULEs antropogena (av människan skapade) kolkretslopp.

JOULEs enkla schema över "omvänd förbränning"
Äntligen ser det ut som världen klarar att överge BigCoal&Oil

J-G Hemming


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar