torsdag 3 april 2014

INOM EU DÖR ÅRLIGEN 400.000 MÄNNISKOR SOM EN FÖLJD AV LUFTFÖRORENINGAR

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskreds i sju 
svenska tätorter 2012. www.naturvardsverket.se

Lördagen den 29 mars hade morgonekot en nyhet som av någon anledning helt kom bort i den allmänna nyhetsfloden. En talesman för EU-kommissionen, Joe Hennon (med reservation för stavningen) berättade att Sverige skulle kunna ställas till svars för otillräckliga åtgärder för att reducera luftföroreningar bl.a. orsakade av industriutsläpp. Flera svenska städer har luftföroreningar som ligger över europeiska gränsvärden. En bakgrund till EU-kommissionens reaktion är det faktum att 400 000 personer inom EU årligen dör som en följd av sjukdomar relaterade till luftföroreningar. Gå in och lyssna på SR:s morgoneko den 29 mars.
  
Det som har stått att läsa på andra ställen tidigare är att 40 000 amerikaner dör årligen som en följd av de luftföroreningar som de koleldade kraftverken i USA förorsakar (nobelpristagaren George A. Olah i boken Bortom olja och gas). I sin bok Kina: den nygamla supermakten anför Klas Eklund att mellan 4000 och 5000 av Kinas tre miljoner kolgruvearbetare dör i gruvolyckor varje år. Dessutom dör 100 000 aktiva eller pensionerade gruvarbetare om året en förtida död av stendammlunga. ”Till detta skall läggas ett betydligt större antal människor som dör av andningsbesvär, lungcancer och nedfall av sot och svavel från dålig förbränning av lågkvalitativt kol.”

Energiewende är namnet på den stora omställningen till ”förnybar” elproduktion i Tyskland. Mer om det i annat sammanhang men så här långt har det lett till att Tyskland har Europas högsta elpriser för vanliga konsumenter (mer än 2,60 kronor /kWh). Utöver det ökar de årliga utsläppen av koldioxid. 2013 var utsläppen tillbaks på de nivåer Tyskland hade på 1990-talet. Det var Fukushimakatastrofen som 2011 fick Tyskland att omedelbart stänga 8 av landets 17 kärnkraftverk. De återstående 9 skall vara stängda 2022.

Jag har länge sökt efter en uppgift om hur många människor som dör årligen som en följd av den koleldade elproduktionen i Tyskland utan att hitta något svar. Nu vet vi i alla fall att det årligen dör 400 000 människor i hela EU som en följd av luftföroreningar. Enligt alla de FN-rapporter jag läst om Fukushimaolyckan omkom inte en enda människa som en följd av den väntade ökningen av den radioaktiva strålningen och man bedömer inte heller att någon människa framgent skall dö i Japan av den anledningen.

Som en kommentar till de 40 000 döda amerikanerna anför professor Olah: ”and that should be compared with no casualties due to the operation of commercial nuclear reactors over a period of almost 50 years.” Vid det här laget vet väl alla att Harrisburg inte orsakade en enda människas död. Rädslan för kärnkraft är det farligaste som finns på energisidan.


Bengt Lindhé
__________________________________________
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar