fredag 7 mars 2014

JORDEN - EN ÖDESFRÅGA

Docent Lars Wilsson, Kinnekulle, har än en gång kommit ut med en bok om jorden och bonden. Redan 2012 kom han ut med en bok med samma titel som den aktuella men i förordet till den nya  menar han att vi nu fått nya kunskaper som är så betydelsefulla att han vill lägga till dem i en ny upplaga. Bokens centrala budskap är att avskogning och förlust av matjord upprepade gånger i mänsklighetens historia orsakat civilisationers förfall och att vi även nu står inför vår egen civilisations förfall om vi inte följer de rekommendationer som finns i slutet av boken.

Ända fram till sidan 145 var jag mycket entusiastisk inför det jag tog del av. Jag visste inte att mammutar trampat samma mark som jag själv i Skåne även om det hände för 13 000 år sedan. Inte utan förtjusning berättar Wilsson om Falbygdens (där han har sina rötter) stora betydelse en gång på världen som resulterade i 200 gånggrifter på Falbygdens högplatå. Rester finns kvar än i dag. Det här var detaljer men det som väckte min entusiasm var den mycket grundliga redovisning av olika civilisationer i vår historia som gått under därför att man först högg ner all skog och sedan obetänksamt lät matjorden forslas ner till floder, sjöar och hav med regnvattnet. Det som sedan återstod var ett sterilt landskap som ledde till att de som bodde där tvingades till nya områden om man inte gick under av svält och umbäranden Det hela var som en snabbrepetition av allt det jag en gång läste om i skolan. Den bördiga halvmånen, Mesopotamien, Nebukadnessars imperium, etruskerna och romarriket bara för att nämna några av bokens alla exempel.

Det som jag kunde ännu mindre om var kulturerna som funnits på den amerikanska kontinenten innan Columbus och andra europeer gjorde sitt intåg. Mayakulturen, Peru och Amazonas är bara några av de kulturer och regioner som redovisas. Beträffande Nordamerika visste jag inte att det fanns 100 miljoner människor där innan europeerna kom. Krig och folkmord bidrog till att de flesta kulturerna dog ut men smittkoppor, mässling och andra virus som inkräktarna förde med sig, och som de infödda helt saknade resistens mot, bidrog i högsta grad till massdöden.

Efter sidan 145 avtog min entusiasm. Anledningen är att Wilsson, som jag ser det, inte läst läxan lika ingående när det gäller rekommendationerna för att klara försörjningen av de 9 miljarder människor som vi sannolikt blir 2050. Han nämner inte ens siffran 9 miljarder. Det han rekommenderar är ett småskaligt lantbruk med mångåriga vallar och animalieproduktion som bas och med enstaka spannmålsskördar i växtföljden. Det han inte vet om är att antalet mjölkproducenter i Sverige nu bara är strax över 4 000 mot 267 000 så sent som 1950. Bilden är densamma när det gäller svin- och fjäderfäproduktionen. Och utvecklingen är inte slut än.  Skall man ha råd att köpa en modern skördetröska måste man ha ett underlag på mycket stora arealer. Det är mot den bakgrunden vi måste planera för framtiden. Stordriften är redan här och de flesta människorna kommer att bo i storstäderna. Den biologiska mångfalden kommer att sköta sig själv i våra övergivna byar. Den skall inte finnas i vartenda vetefält som de ekologiska odlarna vill.

Den första frågan som fick mig att reagera negativt efter sidan 145 handlade om GMO som Wilsson ville ha bort. GMO betyder genetiskt modifierade organismer och det innebär att växtförädlarna flyttar enskilda gener mellan arter för att få de egenskapskombinationer man är ute efter. Det Wilsson inte vet är att EU spenderat 500 miljoner EURO för att utröna om GMO är farligare än vanlig växtförädling. Det man kommit fram till är att det inte finns någon skillnad. Ända fram till dessa dagar har det varit tabu att utfodra svenska kor och grisar med GMO-förädlad soja från Sydamerika men nu äntligen ser det ut som om en omsvängning är på gång. Danskarna har redan fattat det beslutet. GMO och andra gentekniska instrument är en förutsättning för att få fram fleråriga spannmålssorter. Slipper man de årliga höstplöjningarna, nakna fält vintertid och efterföljande vårbruk skulle drivmedelskostnaderna och koldioxidutsläppen från jordbruket reduceras avsevärt liksom också avrinning av kväve och kalium till Östersjön och andra vattendrag som omger oss. Det kan vara värt att veta att världen har 158 miljoner hektar majs, 90 miljoner hektar soja, 33 miljoner hektar bomull och 31 miljoner hektar raps som härrör från GMO-förädlade sorter. Men det är inte i Europa. Kan vi sedan få spannmålen att ta upp kvävet från luften på samma sätt som klövern reduceras kostnaderna i livsmedelsproduktionen ytterligare.

Det andra jag reagerade på var Wilssons entusiasm för ekologisk odling. En helt färsk undersökning vid SLU i Uppsala visar att skördarna i de ekologiska odlingarna ligger 40 % under skördarna på normalt odlad mark. Kväveläckaget är större för de ekologiska odlingarna främst om man sätter det i relation till producerad mängd kärna men även per arealenhet. Maskinkostnader och koldioxidutsläpp blir större per producerad mängd kärna. Skall vi tänka på försörjningen av de nio miljarderna kan vi glömma den ekologiska odlingen.

Bokens stora fördel är att den aktualiserar en av våra ödesfrågor. De flesta är säkert eniga med Wilsson i att vi inte har råd att föröda de markarealer vi har på jorden men våra jordbruksforskare har säkert smartare lösningar på den problematiken än Lars Wilsson.

Bengt Lindhé
________________________________
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80
        


llllll


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar