onsdag 16 oktober 2013

GLOBALT ENERGISCENARIO.Del 2. OLJA OCH NATURGAS


Map of major shale gas basis all over the world from the EIA report World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions
Outside the United States
 .Author Energy Information Administration

Det finns en fristående internationell organisation med 28 medlemsländer som heter International Energy Agency (IEA). Sverige är medlem.  IEA har som målsättning att bl.a. garantera tillgång till energi i medlemsländerna och stimulera en hållbar energipolitik som gagnar den ekonomiska tillväxten och skyddar miljön. IEA har nyligen gett ut en skrift som heter World Energy Outlook som på ett förtjänstfullt sätt försöker skapa en bild av den framtida utvecklingen av tillgång och efterfrågan på energi i världen.
Framtidsutsikterna för de enskilda energigrupperna kommer att publiceras en efter en (kol, olja & naturgas, kärnkraft, el, förnybar energi). Avslutningsvis kommer vattnets betydelse att beskrivas och till sist möjligheterna att nå 2 graders målet.

OLJA OCH NATURGAS

Oljebehovet ökar

 Oljeanvändningen uppgick till 87,4 miljoner fat per dag och kommer att öka till 99,7 miljoner fat per dag 2035. Det är ökningen av transporterna i Kina, Indien och Mellanöstern som bidrar till ökningen trots att efterfrågan på olja kommer att minska inom OECD. Antalet personbilar kommer att öka till 1,7 miljarder. Lastbilstrafiken påverkas inte lika starkt av effektiviseringen av bränsleförbrukningen som personbilstrafiken.

Irak beräknas komma att spela en stor roll i den framtida oljeförsörjningen. Lyckas man komma till rätta med de politiska motsättningarna i landet går man en rik framtid till mötes. Oljeproduktionen kan öka från 6 miljoner fat per dag 2020 till 8 miljoner fat per dag 2035. Det ökande behovet av el i Irak kan man producera med den naturgas som produceras parallellt med oljan. I dagsläget eldar man upp den rakt ut i luften till ingen nytta.  

Den globala efterfrågan på energi växer med mer än en tredjedel till 2035. Av detta står Kina, Indien och Mellanöstern för 60 procent. Man ser en reduktion av den relativa betydelsen av olja, kol och kärnkraft (i vissa länder). Naturgas och förnybar energi ökar. De fossila oljorna kommer att dominera den globala energimixen bl.a. därför att man investerar stort i den branschen. 523 miljarder dollar investerades i oljeindustrin 2011. Det är 30 procent mer än 2010 och sex gånger mer än satsningen på förnybar energi. De höga oljepriserna är anledningen till oljesatsningen som är koncentrerad till Mellanöstern och Nordafrika. Realiseras den prognostiserade utvecklingen förväntas jordens temperatur öka med 3,6o C . 


Naturgasen ökar i volym

I alla scenarier ökar efterfrågan på naturgas. Kinas konsumtion uppgick till 130 miljarder kubikmeter 2011 och ökar till 545 miljarder 2035. Låga priser och rik tillgång kommer att göra naturgasen till den största komponenten i den globala energimixen 2030. Utvecklingen av gaskonsumtionen i Japan hämmas av de höga gaspriserna och den nuvarande energipolitiken som har betoning på förnybart och energieffektivitet. Naturgas från markskiffrar, som nämnts ovan, kommer att öka främst i Kina, USA och Australien, men denna verksamhet är fortfarande i sin linda. Miljöproblem och begränsad tillgång till vatten kan bli framtida bromsklotsar.

Ett nytt globalt energilandskap håller på att utvecklas

USA importerar 20 procent av sitt energibehov men nu är stora förändringar på gång. Ny teknik har gjort det möjligt att utvinna gas och olja ur skiffrar i marken. Det har resulterat i lägre pris på gas och elektricitet som påverkar den amerikanska konkurrensförmågan i den internationella handeln. 2020 räknar man med att USA blir världens största oljeproducent och går då om Saudiarabien. 2030 räknar man med att USA blir en nettoexportör av olja. En konsekvens av skifferexploateringen är sjunkande priser på naturgas som därför ersätter alltmer kol, som i stället exporteras till Europa där den i sin tur ersätter naturgasen som är väsentligt dyrare där. När priset på naturgas i USA var som lägst 2012 var det bara en femtedel av priset på importerad naturgas i Europa och en åttondedel av priset på gas i Japan. Det har skapats en koppling mellan kol och naturgasmarknaderna som också påverkas av den ökande rollen för den förnybara energin i vissa länder och den reducerade volymen på kärnkraften.

Bengt Lindhé

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar