torsdag 4 april 2013

BRA AFFÄR FÖR SVERIGE? del 4 i serien om ”Vindkraft för export”


Ekonomi
Vindkraftproducenterna i Sverige får utöver baspriset för el s.k. elcertifikat som under det gångna halvåret uppgått till 20 öre per kWh. Kostnaden för elcertifikaten belastar all producerad el i Sverige och betalas därför av alla elkonsumenter.
De tyska konsumenterna betalar mer för elen än de svenska men det påverkar inte priserna på den el som handlas mellan länder. Exporterar vi el till Tyskland får vi i dagsläget runt 30 öre per kWh som är det dagsaktuella baspriset. Detta innebär att varje exporterad kWh belastar oss vanliga elkonsumenter i form av elcertifikat. Låt oss återvända till de drömda 30 terawattimmarna. 30 miljarder kWh gånger 20 öre betyder 6 miljarder kronor som vi vanliga elkonsumenter måste betala per år. Blir det 10 TWh blir det 2 miljarder.
En utbyggnad av vindkraften för export betyder också att Svenska Kraftnät måste bygga ut. Under sina första 10 år investerade koncernen totalt 3 500 miljoner kronor. Därefter har investeringstakten ökat successivt och som framgår av figur 4 ligger de planerade investeringarna för 2014 över 5 000 miljoner. Till en del hänger det samman med ökad produktion från våra kärnkraftverk men utbyggnadsplanerna för vindkraften är den främsta anledningen. Utbyggnadsplanerna för vindkraft förändras kontinuerligt och är behäftade med stor osäkerhet. En tyngdpunkt i norr leder till krav på ökad överföringskapacitet i stamnätet, men även utbyggnad i söder påverkar stamnätet eftersom vattenkraften i norra Sverige, Norge och Finland i ökad utsträckning kommer att användas som en reglerresurs.

Svenska Kraftnäts investeringar 2002 – 2012 samt planerade för 2013 – 2016.

Alla som betalar familjens elräkning vet att man måste betala en nätkostnad utöver kostnaden för själva elen. I dagsläget innebär det storleksordningen 30 öre per kWh i Skara. Det är helt uppenbart att nätkostnaden kommer att bli väsentligt högre framöver.

Finns det någon anledning att bygga ut vindkraften utöver det vi har i dag?
Vi har överskott på el under den framtid vi kan överblicka. Export av svensk el till Tyskland reducerar inte jordens utsläpp av koldioxid  så mycket att det ens går att registrera. Den dåliga kvaliteten på vindkraftelen gör att den inte är lämpad för export. Rent ekonomiskt innebär utbyggd vindkraft avsevärda fördyringar för Sveriges elkonsumenter. Med de priser som vi nu har på elen är det till och med tveksamt om en utbyggd vindkraft är lönsam för vindkraftproducenterna.
                                                                                                                                                               
                                                                       Bengt LindhéBengt har 130403 bett om följande tillägg:

I dagens DN läste jag att Tyskland nu har så mycket el från vind och sol att man förra året exporterade 22 TWh. Man stänger inte de koleldade kraftverken när man bygger ut produktionen av el från vind eller sol. Man tänker bara på pengarna och exporterar el. Det är ytterligare en illustration på fåfängligheten i talet om att en ökad export av vindel från Sverige skulle reducera utsläppan av koldioxid i Tyskland.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar