torsdag 21 mars 2013

BILLINGEN - HUR MYCKET SKALL RASERAS?


Professor Johan Rockström har inte alla hört talas om. Han är chef för Stockholm recilience center (resilience betyder hållbar utveckling) vid Stockholms universitet. Tillsammans med en lång serie andra forskare har han publicerat artiklar i Nature som definierar ramar för nio planetära processer som inte bör överskridas om vi skall undvika framtida katastrofala miljöförändringar.

Bakgrunden är att jordens befolkning har ökat från 2,5 miljarder 1950 till dagens 7 miljarder. 2050 beräknas det bli mellan 9 och 10 miljarder eller fyra gånger fler än 1950. Parallellt med denna ökning sker en ekonomisk utveckling som världen aldrig skådat tidigare.

De nio processer som Rockström identifierat och kartlagt är 1. luftpartiklar, 2. kemiska gifter, 3. växthuseffekter, 4. havsförsurning, 5. ozon, 6. kväve och fosfor, 7. sötvattenanvändning, 8. förändrad markanvändning och 9. biologisk mångfald.

Vad har detta med Billingen att göra? Skall 9 miljarder människor kunna mättas måste vi värna om jordbruksmarkerna. Rockström menar att vi också måste bevara våra orörda ekosystem. Det berör den biologiska mångfalden och de som kommer efter oss bör också få kunna uppleva orörd natur. På Billingen och i dess närhet finns orörd natur och ett unikt ekosystem som Skara, Skövde och Falköpings kommuner ansvarar för inför kommande generationer. Det har naggats rejält i kanten redan med den cementtillverkning i stor omfattning som sker. Vid Ranstadsverket utvanns mellan 1965 och 1969 uran för det svenska kärnkraftprogrammet ur alunskiffer. Någon självförsörjning av kärnbränsle från Billingen kom dessbättre aldrig till stånd.

Det är uppenbart att den vindkraftpark som kommunfullmäktige i Skara har tillstyrkt på norra Billingen måste avstyras. Det handlar om 6 stycken 190 meter höga vindkraftverk som med 3 hektar snurrande rotorblad kommer att ta död på stora och små fåglar på väg till och från Hornborgasjön – och förvandla norra Billingen till ett industriområde.

Det värsta är att dessa planerade vindkraftverk är helt onödiga. Vi har redan ett elöverskott på 14 procent. Varje kWh med vindkraft förutsätter subventioner i form av elcertifikat som vi alla måste vara med och betala utöver förlusten av ett orört Nordbillingen.

Bengt Lindhé  

5 kommentarer:

 1. Jag läser med fasa Bengt Lindés inlägg på FP Skaras blogg.

  Det är fullkomligt ofattbart att använda den typen av argumentation Bengt gör om vi långsiktigt vill värna Billingen och dess kultur- och naturvärden. Utan satsningar på alternativ el-produktion så kommer vi med all sannolikhet att få börja borra efter uran i berget i stor skala såsmåningom.

  Vi får dessutom arbetstillfällen i kommunen som behövs för kommunens fortlevnad.

  Den hänvisning Bengt gör till Rockströms analyser om utsatt ekosystem berör inte den vindkrafts-utbyggnad i den skala vi talar om här. Länsstyrelsen har kommit fram till att det inte föreligger något hot mot inverkan på ekosystem eller biologisk mångfald vid en vindkraftsetablering. Miljölagstiftningen tar starka hänsyn till detta.
  Jag upplever en allmän trilska från Bengts sida, han har vid flera tillfällen yttrat märkliga inställningar och yttranden i miljöfrågor som berör vår gemensamma framtid. Att se och tro på den utveckling som sker är viktigt om vi vill kunna använda el till en billig penning också i framtiden.

  Bengt har han inte insett den kraft som förnybar el produktion är för framtida BNP utveckling. Vi måste ersätta gammal teknik med ny och med nya drivmedel, detta kräver nya teknologiska förutsättningar på nya outforskade marknader. Vi som nation kommer att utsättas för starkare konkurrens kring våra exportvaror och här är det viktigt att vi är med i utvecklingen.

  Det överskott Bengt hänvisar till gäller för gynnsamma år och är också det som krävs för att täcka vårt behov av en transportsektor helt på el i ett år och vi kan komma att behöva också ett överskott för reglerkraft i stamnäten.

  För Skaras del så innebär det fler arbetstillfällen, vi medverkar till en energiproduktion som är mer i balans.

  Jag ser detta inlägg som ett argument mot (s)-blocket inför valet.

  Jag ser gärna att vi tar dessa frågor lite längre och ser till att få en enad hållning i kommunen inför framtiden om en gemensam och tydlig inriktning och målsättning för vindkraft och vindkraftsparker också i vår kommun.  Philip Appeby

  SvaraRadera
 2. Har blivit ombedd av Bengt Lindhé att lägga in denna kommentar.

  När jag läser Appebys artikel går tanken genast till centerpartiet som nyligen bara med knapp marginal avstod från att rösta för att kärnkraften i Sverige skall läggas ner. Vad tycker folkpartiet? Appeby känner säkert till Carl B Hamilton. Den 30 november 2008 hade han en artikel på DN Debatt med rubriken ”Skrota satsningen på mer vindkraft? Inledningen till den artikeln löd som följer:” För att nå Energimyndighetens mål för utbyggd vindkraft år 2020 krävs enorma ekonomiska och miljöskadliga satsningar. Totalt skulle den påtvingade kostnadsökningen för elkonsumenterna bli allra minst 175 miljarder kronor men sannolikt långt över 200 miljarder.” Efter Alliansens energiöverenskommelse den 5 februari 2009 har Centerpartiet som kompensation för eftergiften om kärnkraftutbyggnaden fått agera för vindkraft utan motstånd från något av de övriga partierna i Alliansen men jag vet i alla fall vad Jan Björklund tycker. Vid Folkpartiets möte i Lundsbrunn den 26 januari i år överräckte jag min bok ”Vindkraften är den värd sitt pris?” till Björklund. Han tittade då på bokens rubrik och frågade: ”Det är den väl inte?” Nej svarade jag och då konstaterade han att vi hade samma åsikt. På frågestunden efter hans anförande ställde jag en fråga om kärnkraft eftersom han inte nämnt något om det i sitt tal. Jag har glömt detaljerna men innehållet var att Folkpartiet vill se en fortsättning på den svenska kärnkraften med nya reaktorer när de gamla måste skrotas.

  Vindkraften har den nackdelen att det inte blir någon el när det inte blåser. Senast i dag hamnade en notis på mitt skrivbord med följande lydelse: ”På en vindstilla dag denna vecka var den kombinerade produktionen av Storbritanniens 4 300 vindkraftverk bara en tusendel - 29 megawatt - av den el som behövdes. I sin rapport till regeringen den 13 augusti 2010 med rubriken ”Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2009/2010 och 2010/2011” redovisar Svenska Kraftnät vindkraftens effektvärde som anger hur stor andel av den anlagda effekten som är tillgänglig 90 procent av årets timmar. Den andelen var 7 procent. I sin planering kan Svenska Kraftnät inte räkna med större bidrag från den svenska vindkraften.

  Jag tror det här räcker. Philip Appeby bör läsa på läxan bättre innan han diskuterar energi nästa gång.

  Bengt Lindhé

  SvaraRadera
 3. Det är bra att det blir lite debatt om energin. Just energifrågorna är mycket känslomässigt laddade. Det kan t.o.m. ibland vara svårt att mötas i en debatt. Alla omfamnar inte vindkraft i vårt parti, men många gör det. Som läget är nu anser jag att det inte finns något reellt alternativ till kärnkraft. Vindkraften kan aldrig ersätta kärnkraft. Och på många håll har den också haft mycket menlig inverkan på landskapet. Ändå tycker jag att det i Sverige också skall finnas plats även för vindkraft. Förnybar energi behöver utvecklas.

  SvaraRadera
 4. Lindhé är van att få som han vill!
  Fortsätter därför debatten ur ett helt annat perspektiv än hur den ursprungligen startade. Genom om att förlägga ett industriområde i anslutning till de sex verk kommunfullmäktige beslutat att godkänna. Satsar vi inte på vindkraften kan detta industriområde komma att bli ännu större Bengt.

  Elcertifikaten är ett mycket lyckat sätt att finansiera vindkrafts-utbyggnaden på att till och med Norge ingår nu i detta projekt.

  Västergötland är mycket gynnsamt för vindkraft med en vindtillgång som är mycket jämn och kontinuerlig.

  Ja, det sker heltiden förändringar med nya tekniska landvinningar så jag ägnar mycket tid till läxläsning Bengt!

  Jag håller också med om att man kan diskutera vissa frågor som rör miljön. Men den diskussionen bör vara sakligt med en botten som tål att beträdas om vi skall komma framåt också för Skaras del.
  Inte byggt på påståenden som inte stämmer eller har ringa värde.

  Men framför allt behövs satsningar som ger innovation och utveckling för Sverige och som också kommer kommunen till del.

  Philip Appeby

  SvaraRadera
 5. Bengt Lindhé har bett mig lägga in en slutkommentar:

  Jag tycker det är beklagligt att inte alla folkpartister ställer upp på Carl B Hamiltons tes att vi skall skrota satsningen på mer vindkraft och Jan Björklunds åsikt att vindkraften inte är värd sitt pris.

  Bengt Lindhé

  SvaraRadera