onsdag 17 oktober 2012

SKARAHISTORIER 10 - BOSTADEN


SKARAHISTORIER  10  -  BOSTADEN
En nyckelfaktor för att göra Skara attraktivt är att bygga bostäder som lockar folk att flytta hit eller stanna kvar, men samtidigt slå vakt om den fina bebyggelsemiljön.
I den här frågan får jag utlopp för mitt stora intresse för arkitektur och samhällsbyggnadsfrågor, och genom mitt tidigare yrke som landsantikvarie i Skaraborg - nu också som ledamot av samhällsbyggnadsnämnden i Skara.
I Skara har man under lång tid (egentligen ända sedan 1980-talet) i huvudsak satsat på att bygga enfamiljsvillor. Först på Hindsbo och sedan Skaraberg. Detsamma har gällt Ardala, Axvall och Varnhem. Nästan ingenstans har det byggts flerfamiljsboenden och hyresrätter.
Idag finns det emellertid nya bostadsbehov. Samtidigt har samhällsbyggnads-förvaltningen föryngrats och tillsammans med den nyvalda nämnden håller man snabbt på att dra igång planering för olika sorters boende – både i Skara och i Varnhem.
Visst finns det fortfarande många som vill bo i villa, men en starkt ökande trend är ett generationsskifte med äldre som nu vill lämna sina stora, svårskötta villor och hitta ett boende mera centralt, gärna marknära eller med större uteplats, och nära till handel, service och nöjen.
Det befintliga bostadsbeståndet är ofta äldre och mindre attraktivt.
Våra grannkommuner Skövde och Lidköping bygger nytt i sina stadskärnor och risken är att Skara tappar invånare som hellre flyttar dit om vi inte snabbt vidtar åtgärder.
Skaras centrum skulle också vinna på att förtätas och bli mera stadsmässigt. Här finns flera tidigare bebyggda ytor som idag blivit parkering eller grönytor. Tydligast är den stora ytan bakom Willys – en värdefull och central tomtmark som borde innehålla bostäder i stället för parkering. I centrala Borås har man t.ex. byggt stadsradhus i tre våningar, och i Alingsås har ett centralt affärshus byggts på med en bostadsvåning med takterrasser. Kanske blir vårt kommunkontor vid torget ledigt snart och kan byggas om till bostäder. Hänsynen till kulturmiljön som är ett riksintresse är förstås då viktig.
En konkret åtgärd som kommunen kan vidta är att utlysa en idétävling eller att ge några arkitektkontor ett parallellt uppdrag att komma med idéskisser till kompletteringsbyggande i centrum. Detta väcker kanske intresset hos byggare och brukare.
Jag förstår att detta förslag leder till en viss konflikt med handeln om parkeringsplatser försvinner, men jag vill hävda att bostäder är viktigare – speciellt på tomtmark. Med ökad inflyttning till centrum, och ökad attraktionskraft, så ökar nog också underlaget för centrumhandeln.
Vi ska inte heller glömma bostadsbehovet i Varnhem. Här behövs i synnerhet ersättningsboende för äldre som lämnar stora villor, men vill bo kvar i samhället. Men det behövs också villatomter. Varnhem ligger bra till för arbetspendling både till Skara och Skövde, med fina kommunikationer.
Inom kort finns det en ny Fördjupad Översiktsplan både för centrala Skara och Varnhem, som anger var man kan bygga framöver.
Detta förutsätter förstås att det finns byggherrar som vågar investera också.
För kommunens bostadsförsörjning är det kommunala bostadsbolaget Centrumbostäder en nyckelaktör, som måste bli mera aktivt. Kanske behöver kommunen förtydliga sitt ägardirektiv till Centrumbostäder? I Domprostebyn har Centrumbostäder nyligen byggt populära marknära hyresrätter, och något liknande behövs också i Varnhem.
Jag ska i annat sammanhang återkomma till de aktuella planerna på att bygga ett bostadshus i kvarteret Munin/Blå Kiosken, bl.a. ett 6-våningshus. Detta förslag vill jag ändra på så att man nöjer sig med 4 våningar. Det illustrerar tydligt konflikten mellan att vilja bygga bostäder och hänsynen till den befintliga stadsmiljön.

Jan-Erik Augustsson (FP)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar