måndag 5 december 2016

EPOKSKIFTE I BILINDUSTRIN

Med denna rubrik skrev motorjournalisten Jonas Fröberg en artikel i Svenska Dagbladets näringsupplaga den 3 december i år. Citat: ”It’s the end of the world as we know it. Så sjöng R.E.M. 1987. Fredagens besked att fyra storstäder förbjuder dieselbilar år 2025: Paris, Mexico City, Madrid och Aten innebär faktiskt något liknande. Vi ser nu slutet för dieselbilen”. − Lugn! Förbränningsmotorn är efter 150 års utveckling en alldeles för bra och mogen teknik för att kastas bort.

Förbränningsmotorns emissioner ska inte skyllas motorn utan drivmedlet! Det är framförallt fossil bensins och diesels C – C bindningar som är bov och upphov till NOx , SOx , med mera samt sot och partiklar.
Det finns bara tre kolväten, kemiska föreningar med C och H, som saknar C – C bindningar: CH4 (metan), CH3OH (metanol) och CH3OCH3 (dimetyleter, DME). Av dem är det bara metanol som är vätska vid normala tryck och temperaturer och som därför skulle kunna både gå in i befintlig infrastruktur (efter mycket måttliga modifikationer av detaljer i mackar, slangar, munstycken på grund av metanols aggressivitet mot de material som nu används) och driva befintliga motorer (likaledes efter måttliga modifikationer av motsvarande detaljer).
Under energikrisen efter det så kallade ”Jom Kippur-kriget” 1973 utvecklade Ford under ledning av den kvinnliga ingenjören Roberta Nicholls den så kallade flex-fuel tekniken. Så gott som alla personbilar tillverkade efter millennieskiftet 2000 har en ”lambda” som medger valfri blandning av GEM (Gasoline, Ethanol, Methanol), om lambdan är korrekt programmerad.
Metanol är idag väsentligt billigare än bensin räknat på energiinnehåll. Det beror på billig naturgas som en följd av den nya ”fracking”-tekniken. Många nya naturgaskällor monetariseras nu trots avsaknad av pipeline genom förenklad teknik att producera metanol av metan. Priskurvan för metanol har tidigare i stort följt oljepriset, men ligger nu väsentligt under. I US Congress ligger sedan flera år ett lagförslag om open fuel standard (ofs), för att stimulera ”competition at the pump”.
Bilindustrin är i grund och botten positiv till ofs, medan oljeindustrin är starkt emot och har hittills lyckats bromsa. Medan åren går kommer klimatet alltmer i fokus istället för den tidigare rädslan för peak oil. Under tiden går tekniken framåt även med den ultimata lösningen att direkt använda luftens CO2 som C-källa till syntetiska kolväten. En sådan rundgång av CO2 i stil med fotosyntesen är visionen bakom George Olah’s metanolekonomi.
Hittills har metanolekonomin i praktiken handlat om ”elektrobränsle, att med energiintensiv elektrolys sönderdela vatten och med väte därifrån hydrera från luften infångad CO2 till metanol”. Följdriktigt ligger därför den första fabriken på detta koncept på Island med sin billiga geoterma el. Sitt starkaste fäste har metanolekonomin i Kina som nu konsumerar drygt 50 % av globala metanolproduktionen om ca 100 Miljoner ton/år. Geely har nu serieproduktion av sin Model Emgard 7, som går på ren metanol (M100). Den är redan introducerad som taxiflottor i kinesiska miljonstäder för att ge bättre luftkvalitet.


J-G Hemming

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar