onsdag 22 juni 2016

SMÅSKALIGT OK FÖR SOL MEN EJ FÖR VIND

Småskalig solkraft som övre bilden visar är fullt OK. 
Likaså kan panelerna med fördel skalas upp om man 
önskar högre effekt. Storleken har ingen betydelse för 
energieffektiviteten.
Med vindkraft är det så att flera kostnader för material inte sjunker linjärt, när verkets storlek minskar. Kostnaderna för både torn och vingar stiger när båda måste vara solida, där de stora verken kan vara ihåliga i båda fallen och på så sätt spara stora kostnader i material.

Vidare gynnas stora vindkraftverk av rent fysikaliska fakta. Den yta som vingarna sveper, och som är utslagsgivande för effekten, stiger med kvadraten på vingarnas diameter.

Med vindkraft som nedre bilden är det tvärtom. 
Skalfördelarna växer så länge det är tekniskt möjligt 
att bygga större vindkraftverk. 
Men små vindkraftverk med låg stolphöjd och 
liten vingdiameter är hopplöst ineffektiva.
Högt torn och stor vingdiameter är inte bara gynnsamt genom att de kan byggas ihåliga. Bådadera bidrar till att verket når högre höjd med gynnsammare vind.

Småskalig vindkraft lider alltså av att den ena nackdelen efter den andra adderar till ett uselt slutresultat ifråga om effektivitet.

Solcellers effektivitet är däremot oberoende av ytan och 1 m2 är per m2 lika effektiv oavsett hur många kvadratmeter det är fråga om. Därför är från effektivitetssynpunkt en liten solcellsförsedd markis som på bildens husvagn, per kvadratmeter lika effektiv som en jättestor solcellspark.

Denna skillnad i fördel för storskalighet mellan vind- och solkraft kommer att bli allt viktigare att uppmärksamma, när vi går mot alltmer av dessa energislag i vår svenska elmix. Vindkraften kommer obönhörligt att gå mot allt större storskalighet och därmed centraliserad eldistribution.

Solceller passar däremot både centraliserad och decentraliserad eldistribution och kommer att särskilt breda ut sig decentraliserat, som brukar benämnas ”off grid” (obundet av permanenta nätet).

Avslutningsvis är det på sin plats med en brasklapp: Naturligtvis kan även ett litet vindkraftverk vara en bra lösning för t ex vattning av betesdjur någonstans i outback som inte har tillgång till elnät.


J-G Hemming

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar