måndag 22 juli 2013

HÖGHUS HOTAR SKARAS STADSMILJÖ


Ett förslag till detaljplan för kvarteret Munin, där Blå Kiosken ligger, är nu ute på grannsamråd till den 23/8 och ska sedan ställas ut under september. Planen tillåter ett 3-våningshus och ett 6-våningshus. Jag är ledamot av samhällsbyggnadsnämnden (FP) och är kritisk till att man vill tillåta att det byggs ett 6-våningshus i detta känsliga läge.

Det är naturligtvis bra om det äntligen kan byggas nya centrumnära hyresbostäder. Det har länge behövts. Dessutom behöver kommunen fler LSS-boenden och sådana ska finnas i bottenvåningen.

Men den befintliga bebyggelsen i närheten består nästan enbart av hus i 2-3 våningar. Enda undantag är Midgård som är 4 våningar. Längs hela Skaraborgsgatan, från infarten i väster, dominerar enhetliga 3-våningshus stadsbilden. Jag menar att ett så högt hus som 6 våningar skulle vara negativt för stadsmiljön och bryta sönder stadsbilden.

Sett utifrån har Skaras bebyggelse en påfallande låg och enhetlig horisontlinje som bara bryts av domkyrkotornen och gamla vattentornet. Denna låga bebyggelse är en viktig del av Skaras stadsmiljö – en låg och öppen stad. Vi har aldrig blivit en storstad med förtätade högbyggen och maximalt exploaterad mark. I kommunens nya Fördjupade Översiktsplan står också (sid.18) att ”Kommunen anser att domkyrkans dominans i stadssiluetten är viktig”.

Det utställda förslaget utgör alltså en väsentlig förändring av hittills rådande praxis i Skara. Om denna förändring går igenom, och blir vägledande i framtiden, så kan vi snart komma att ha en helt annan stad än vi vant oss vid. Att ändra praxis så här tydligt bör under alla omständigheter föregås av en öppen demokratisk debatt, så att medborgarna förstår vad som kan hända.

För att bättre förstå hur ett 6-våningshus skulle se ut så bör man ställa sig på Skaraborgsgatan, halvvägs mellan Frejan och Posten, och titta in mot centrum. Det tänkta 6-våningshuset blir alltså dubbelt så högt som övriga hus på gatans norra sida. Det kommer också att skymma domkyrkotornen när man nalkas från väster – mycket olyckligt eftersom domkyrkotornen är det enda som anger var stadens centrum finns.
Jag vill därför nu försöka driva opinion för lite lägre hus på platsen, och få igång en allmän debatt om vilken sorts stad som vi vill att Skara ska vara. Jag förordar inte ett tvärstopp för byggande på den aktuella tomten. Mitt förslag är i stället att detaljplanen ändras så att den tillåter 3-våningshus närmast Frejan (som i nuvarande förslag), samt ett 4-våningshus  i stället för förslagets 6-våningshus. Det skulle då bli ungefär som Midgård söder om Skaraborgsgatan.

Skaraborna i allmänhet och de närmast boende i synnerhet måste få klart för sig vad förslaget innebär. När detaljplaneförslaget sedan kommer upp i samhällsbyggnadsnämnden för beslut så hoppas jag att det finns majoritet för att ändra förslaget.

För övrigt anse jag att Centrumbostäder i första hand borde bygga hyresbostäder i Vattentornsparken, ett ännu bättre läge som många vill flytta till.

Jan-Erik Augustsson (FP)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar