söndag 10 mars 2013

HÖGA HUS HOTAR SKARAS STADSMILJÖ


EN SOCIALLIBERAL TYCKER
HÖGA HUS HOTAR SKARAS STADSMILJÖ
Samhällsbyggnadsnämnden i Skara (där jag är ordinarie ledamot för Folkpartiet Liberalerna) beslutade redan den 24/9 2012 att ställa ut ett förslag till detaljplan för kvarteret Munin, alltså den plats där nu ”Blå Kiosken” ligger. Förslaget innebär att det på den lilla ytan som nu är parkering och gräs alldeles intill Skaraborgsgatan, kan byggas ett 3våningshus och ett 6-våningshus med bostäder, samt ett LSS-boende i bottenvåningen. Centrumbostäder har option på att bygga här.

I det förslag till Fördjupad Översiktsplan (FÖP) för centrala Skara som nyligen ställts ut, föreslår man också höga hus på platsen (även om det illustreras med ett äldre förslag. Folkpartiet har i sin remiss varit kritiska till detta. FÖP:en ska nu revideras, och jag vill här gärna utveckla vår ståndpunkt.

Det är naturligtvis bra om det nu, äntligen, kan byggas nya centrumnära hyresbostäder. Det har länge behövts. Dessutom behöver kommunen fler LSS-boenden (LSS=Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade).
Men jag är kritisk till att tillåta ett så högt hus som 6 våningar, här där den nuvarande bebyggelsen i huvudsak bara är i 2-3 våningar. Det enda undantaget är punkthusen i Midgård söder om Skaraborgsgatan, som är 3-4 våningar höga. Jag menar att ett så högt hus som 6 våningar skulle vara negativt för stadsmiljön och bryta sönder stadsbilden.

Det är viktigt att betona att det utställda planförslaget ännu inte är förankrat politiskt inom Alliansen, eller inom politiken för övrigt. De är alltså ännu ett rent tjänstemannaförslag, som jag på nämndens möte opponerade mig mot. Nämndens ordförande Lars Berg konstaterade också på mötet att ”det råder oenighet inom nämnden”, samt att han ”ville öppna för en diskussion om volym och höjd” på husen.

Jag vill därför försöka driva opinion för lite lägre hus på platsen, och nu få igång en allmän debatt om vilken sorts stad som vi vill att Skara ska vara. Och jag hoppas på så sätt att det kommer att finnas en majoritet för att ändra planförslaget innan det kan antas av samhällsbyggnadsnämnden.
Så här resonerar jag:

I Skara har det ända sedan 1960-talet bildats en praxis att inte bygga flerbostadshus som är högre än 3 våningar. Dessa 3-våningshus dominerar t.ex. området Marieberg, längs med stadens västra infart, och innan man når den aktuella tomten i kv. Munin. Men även i övrigt har man nöjt sig med 3-våningshus, någon gång med en inredd vindsvåning, och detta har skapat en särskild stadsmiljö som kännetecknas av låga hus där mycket ljus når stora, öppna ytor mellan husen.

Sett utifrån har Skaras bebyggelse därför en påfallande låg och enhetlig horisontlinje som bara bryts av domkyrkotornen och gamla vattentornet. Denna låga bebyggelse är en viktig del av Skaras stadsmiljö – en låg och öppen stad. Vi har aldrig blivit en storstad med förtätade högbyggen och maximalt exploaterad mark. Det bör vi inte heller bli i framtiden, och jag tycker att det är olyckligt att nu bryta den enhetliga skalan med ett 6-våningshus.

I kommunens nya Fördjupade Översiktsplan, som nu är ute på remiss, står också (sid.18) att ”Kommunen anser att domkyrkans dominans i stadssiluetten är viktig”.
Det utställda förslaget utgör alltså en väsentlig förändring av hittills rådande praxis i Skara. Om denna förändring går igenom, och blir vägledande i framtiden, så kan vi snart komma att ha en helt annan stad än vi vant oss vid. Att ändra praxis så här tydligt bör under alla omständigheter föregås av en öppen demokratisk debatt, så att medborgarna förstår vad som kan hända.

För att bättre förstå hur ett 6-våningshus skulle se ut så bör man ställa sig på Skaraborgsgatan, halvvägs mellan Frejan och Posten, och titta in mot centrum. Det tänkta 6-våningshuset blir alltså dubbelt så högt som övriga hus på gatans norra sida. Det kommer också att skymma domkyrkotornen när man nalkas från väster – lite olyckligt eftersom domkyrkotornen är det enda som anger var stadens centrum finns.
Om man står på S:t Larsgatan och tittar söderut så skulle ett 6-våningshus skugga de låga 2-våningshusen som idag finns i kvarteret Munin.

Jag förstår naturligtvis att byggherren, Centrumbostäder, vill bygga så högt som möjligt. Det skulle ge en bättre ekonomi i projektet. Men jag tycker att det argumentet väger lätt mot stadsmiljön. Det kanske också finns andra byggherrar som är intresserade av tomten och kan tänka sig att bygga lägre?
Det hänvisas ibland till att den här platsen är långt utanför själva centrum av staden som ju är klassad som ”Riksintresse för kulturmiljövården” där särskilda hänsyn råder, och att det därför skulle vara fritt fram att bygga högt. Men även stadens ytterområden får anpassas till den låga skalan på bebyggelsen.

Sedan finns det säkert en del personer som tycker att höga hus är vackra eller åtminstone spännande. Husens kvalitet beror till stor del på hur arkitekturen utformas mera i detalj – fasadmaterial, fönstersättning m.m. Men det finns också många avskräckande exempel på enstaka höga hus som inte är lyckade i sin miljö.
Men här står alltså två intressen mot varandra. En låg och enhetlig stadsmiljö mot exploateringsbehovet. Jag menar då att stadsmiljön är långt viktigare.

Men jag förordar naturligtvis inte ett tvärstopp för byggande på den aktuella tomten. Mitt förslag är i stället att detaljplanen ändras så att den tillåter ett 3-våningshus närmast Frejan (som i nuvarande förslag), samt ett  4-våningshus  i stället för förslagets 6-våningshus. Kanske kan man tänka sig ett sammanbyggt hus, mera långsträckt som sluter gaturummet (liksom Frejan), och där halva huset är 3 våningar och halva 4 våningar. Det skulle då hålla ungefär samma höjd som Midgård söder om Skaraborgsgatan.

Det ska bli intressant att höra vad skaraborna i allmänhet, de närmast boende till bygget i synnerhet, och de politiska partierna, egentligen tycker i frågan.

Jan-Erik Augustsson (FP)
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar